Algemene Voorwaarden

 

 

 

Algemene Leveringsvoorwaarden van Atrivé

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Woerden onder nr. 17106411

Maliesingel 38, 3581 BK Utrecht
T 030 693 60 00 - E info@atrive.nl - I www.atrive.nl - KvK 17106411


Art.1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Atrivé bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1.
  Opdracht: alle (advies)werkzaamheden die Opdrachtgever Atrivé heeft verzocht te verrichten.
  Atrivé: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atrivé B.V. alsmede met haar verbonden vennootschappen.

Art.2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Atrivé, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Atrivé, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle door Atrivé gedane aanbiedingen en/of offertes.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Atrivé uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien op een offerte respectievelijk opdracht door Atrivé naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden door Atrivé van toepassing zijn verklaard, zullen in geval van strijdigheid tussen (enige bepaling in) die voorwaarden en in (enige bepaling in) deze voorwaarden, deze voorwaarden prevaleren, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art.3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de door de Opdrachtgever getekende en door Atrivé retour ontvangen opdrachtbevestiging. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Atrivé verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Atrivé met de door de Opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang maakt.

Art.4 Gegevens en informatie

 1. Atrivé is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever de door Atrivé verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als Atrivé wenst, heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Atrivé verstrekte gegevens en informatie.
 3. Opdrachtgever is gehouden Atrivé onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 4. In het geval Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 t/m 3 van dit artikel, komen de daaruit voor Atrivé voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

Art.5 Uitvoering van de opdracht

 1. Atrivé bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 2. Indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon die bij of met Atrivé werkzaam is, brengt zulks - behoudens voor zover Opdrachtgever en Atrivé uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen - niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden gesteld voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
 3. Atrivé zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Atrivé kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 4. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is overeengekomen.

Art.6 Intellectuele vermogensrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voortbrengselen van de geest die Atrivé bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt komen toe aan Atrivé.
 2. Het is de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Atrivé niet toegestaan deze, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Art.7 Geheimhouding

 1. Atrivé is verplicht tot geheimhouding van alle bijzonderheden die haar bij de uitvoering van de opdracht bekend zijn geworden of zullen worden, waaronder begrepen de persoon van de opdrachtgever en de aard en omvang van diens belangen.

Art.8 Honorarium

 1. Opdrachtgever is aan Atrivé een honorarium (exclusief omzetbelasting) alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Atrivé gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
 2. Jaarlijks kan Atrivé haar tarieven aanpassen.
 3. Atrivé is gerechtigd een voorschot op het haar toekomende honorarium te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. Dit voorschot wordt met de einddeclaratie verrekend.
 4. Indien enige declaratie niet dadelijk wordt voldaan is Atrivé gerechtigd de werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft.
 5. Atrivé is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.
 6. Atrivé is gerechtigd haar werkzaamheden tussentijds te declareren.
 7. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na de declaratiedatum.

Art.9 Betaling

 1. Facturen dienen betaald te zijn uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan Opdrachtgever in verzuim is en de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 2. Indien Atrivé genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen, zijn tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten ad 15 % over het verschuldigde bedrag met een minimum van € 113,45, evenals alle kosten die Atrivé in rechten heeft moeten maken, ook voor zover deze kosten bij rechtelijke proceskosten veroordeling overtreffen.

Art.10 Reclames

 1. Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan Atrivé kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Atrivé zulks aan Opdrachtgever kenbaar maakt.

Art.11 Aansprakelijkheid

 1. Atrivé is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Voor vergoeding komt evenwel nimmer in aanmerking:
  - bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever aan Atrivé;
  - bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door
  Atrivé ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Atrivé daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Atrivé verbonden organisatie;
  - bij Opdrachtgever of derden ontstane indirecte of gevolgschade alsmede kosten welke de Opdrachtgever zou hebben moeten maken in geval de opdracht van aanvang af door Atrivé goed was uitgevoerd.
 2. Atrivé heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 3. Opdrachtgever is, indien hij overweegt Atrivé aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Atrivé in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.
 4. De aansprakelijkheid van Atrivé voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in Artikel 8 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Atrivé heeft betaald en/of nog verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van vijftigduizend euro (€ 50.000,--).
 5. De aansprakelijkheid van Atrivé voor schade door dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Atrivé gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Atrivé te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 7. Opdrachtgever is gehouden Atrivé te vrijwaren voor alle aanspraken van derden - daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Atrivé ten behoeve van Opdrachtgever.

Art.12 Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Atrivé is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Atrivé gevestigd is.

Utrecht, 19 september 2016