Ronald Versprille

06 - 25 05 17 69

Leer mij beter kennen

Ik ben allround vastgoedadviseur. Strategische keuzes op de vastgoedportefeuille zijn essentieel voor een goede toekomst en rendement van handelen. Via de vastgoedsturing, waarvan de essentie is "het verbinden van de processen", komen portfoliomanagement, strategisch voorraadbeleid, assetmanagement, financiële sturing en continuïteit, beheerplannen en de onderhoudsprocessen samen.

Ik heb inmiddels veel ervaring in ketensamenwerking en het organiseren van de inkoop van onderhoud. Dat doe ik via resultaat gericht samenwerken. Ook ben ik in te zetten voor interim management van de afdeling vastgoedonderhoud.

Verder neem ik deel aan de commissie voor de ontwikkeling van de NEN2767 conditiemeting, en ik ben voorzitter van de normcommissie ‘Beleidsmatig kader beheer gebouwde omgeving’ NEN8026.

Opdrachtgevers zeggen over mij: “hij is in staat de ingewikkelde materie op een goede, begrijpelijke wijze te behandelen en met ons te werken aan een gedragen resultaat''.

 

 

Mijn expertise

Mijn projecten en blogs

Vastgoedsturing en conditiemeting
Strategisch vastgoedbeleid de Goede Woning Rijssen
Analyses en inkoop dagelijks onderhoud
MJOB op basis van conditiemeting en risicosturing
Ontwikkeling elementenbestek
Assetmanagement voor Vecht en Omstreken
Ondernemingsplan en vastgoedstrategie Maasdriel
Fiscale splitsing onderhoud en woningverbetering Eemland wonen

Sturen op conditiescore 3 wil niet zeggen dat u het goed doet!

Één van de bedrijfsrisico's volgens het WSW is de ‘Leeftijd en kwaliteit van de portefeuille’. Als indicator voor dit risico, wordt gebruik gemaakt van:   
- levensduur,    - energielabel, en    - conditiescore.

Het WSW beoordeelt een conditie van 3 of hoger (volgens NEN 2767-1:2017) als zijnde een laag risico. De suggestie wordt daarmee gewekt dat sturen op alleen conditie 3 goed is. Maar is dit wel zo?

Klik hier om te lezen over de ontwikkeling van het beleidsmatig kader.

Lees meer

Strategisch vastgoedbeleid de Goede Woning Rijssen

Atrivé heeft voor de Christelijke Woningstichting De Goede Woning te Rijsen de portefeuillestrategie en het assetmanagement opgesteld, en dit verankerd via concrete beheerplannen. Een aantal zaken vroegen daarbij om bijzondere aandacht, zoals:
- een afvlakkende of zelfs afnemende bevolkingsontwikkeling na 2030
- het huisvesten van extra statushouders
en daarnaast uiteraard betaalbaarheid, vergrijzing, langer zelfstandig thuis en duurzaamheid.
Atrivé zorgde voor een strategisch vastgoedbeleid waarmee flexibel kon worden ingespeeld op de dynamische omgeving van de woningstichting.

 

 

 

Lees meer

Analyses en inkoop voor optimaliseren van dagelijks onderhoud

Om te komen tot een efficiënte en effectieve uitvoering van het dagelijks onderhoud, loont het de moeite om het bedrijfsproces goed te analyseren en waar mogelijk te optimaliseren. Cijfermatig onderzoek hoort daar bij. Een dergelijke grondige analyse kan leiden tot uitbesteden of tot een andere vorm van ketensamenwerkingsafspraken. Atrivé heeft dergelijke analyses al bij tal van corporaties uitgevoerd, zoals bij Vidomes te Delft, Woongoed Middelburg en Intermaris te Hoorn. We begeleiden voor diverse corporaties de inkoop van het dagelijks onderhoud door het organiseren van een aanbesteding of het vastleggen van ketensamenwerkingsafspraken.

Meer weten? Neem dan contact op met Ronald Versprille of Enno van Leersum.

Nieuwe opzet MJOB voor vastgoedbeheer Fien Wonen

In opdracht van Fien Wonen heb ik, in detacheringsverband voor circa1 jaar, gedurende 1 à 2 dagen per week gewerkt aan de opzet van een nieuwe MJOB. Dit is gebeurd samen met een werkgroep van Fien Wonen.

 

 

Lees meer

Atrivé ontwikkelt elementenbestek op basis van NEN 2767

Een duidelijke kwaliteitsbeschrijving van het dagelijks onderhoud moet ook goed vastgelegd worden. Daarom is het handig dat bestekken aansluiten op de calculaties die gemaakt worden op basis van de meetinstructie en conditiemeting die vastgelegd zijn in NEN2767-1, NL/SfB.

Lees meer

Assetmanagement voor Vecht en Omstreken

Voor Vecht en Omstreken is het assetmanagement vormgegeven door inrichting van het Assetmanagement Dashbord. Dit dashbord wordt vaak ingezet bij vastgoedsturingsprojecten, omdat het in één oogopslag de kengetallen van de complexen helder en duidelijk in beeld brengt. Het laat zien waar beïnvloedingsmogelijkheden zitten om doelstellingen te halen of rendement te verbeteren.

Het Assetmanagement Dashbord kan door een corporatie aangeschaft worden zelf te vullen en te gebruiken bij analyses. Maar het is ook mogelijk dat Atrivé het dashbord in haar advies gebruikt en 'update' naar behoefte.

Klik hier voor meer over assetmanagement

Ondernemingsplan en vastgoedstrategie Maasdriel

Als onderbouwing voor het ondernemingsplan Maasdriel heeft Atrive ook de portefeuillestrategie opgesteld; deze strategie is uitgewerkt in het assetmanagement. Tevens zijn beleidsmatige kaders ontwikkeld zoals bijvoorbeeld inkoopbeleid, huurbeleid en kwaliteitsbeleid. De meerjarenbegroting is hierop aangepast, en de duurzaamheidsambitie is daarin geintegreerd tot complete maatregelen per complex.

Fiscale splitsing onderhoud en woningverbetering Eemland wonen

Ten behoeve van de fiscale jaarrekening over het boekjaar 2018 heeft Atrivé inzichtelijk gemaakt welke van de door Eemland Wonen opgedragen mutatiewerkzaamheden als onderhoud geclassificeerd dienen te worden, en welke als verbetering. De reden voor deze splitsing is de verschillende fiscale behandeling van beide categorieën. Het splitsen van werkzaamheden in onderhoud en verbetering is uitgevoerd aan de hand van de ‘Fiscale praktijkhandleiding onderhoud en verbetering woningcorporaties’, beter bekend als de BDO-lijst.

Lees meer

Neem contact met mij op

Ik overleg graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ronald Versprille
T: 06 - 25 05 17 69
E:r.versprille@atrive.nl
LinkedIn
Ronald Versprille