Privacy statement

                                                                                            
Hoe waarborgt Atrive                
de privacy belangen van haar klanten?                                                                             

Atrive hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In ons Privacy beleid geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om de privacy van klanten en andere betrokkenen (individuele burgers) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Atrive houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacy beleid;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als advies- en onderzoeksbureau zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u hier na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen over heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan het Privacy beleid.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over u geven en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij: het verzamelen, inzien, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake voor onze producten en diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Op de website van Atrive worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen vooral de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Uw persoonsgegevens verwerken wij daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit ongevraagd aan derden.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Persoonsgegevens verstrekt voor opdrachten (zoals bijvoorbeeld in het kader van werving en selectie of woonwensenonderzoek) worden vernietigd na het afronden van de opdracht tenzij met de opdrachtgever of betrokkene anders wordt overeengekomen. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft overigens altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over het toepassen van ons Privacy beleid neemt u contact op met Robert van Bendegem of Janine Boers, directeuren Atrive.

Aanpassen Privacy policy

Wij behouden ons het recht voor deze Privacy policy aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.