Beleidsvisie & samenwerking wonen-welzijn-zorg

In de relatie tussen gemeente, woningcorporatie en aanbieders van zorg en ondersteuning maar ook met bedrijven en zelforganisaties van inwoners ligt de nadruk steeds meer op samenwerking met elkaar. Wij begeleiden je bij het vormgeven van je visie, beleid en concrete samenwerkingsafspraken. Daarbij vervullen inwoners steeds vaker zelf een actieve rol.

Door de veranderingen in de zorg zijn er allerlei nieuwe verbindingen mogelijk tussen het sociaal domein en wonen. Als gemeente, woningcorporatie en zorgaanbieder staan jullie voor de opgave om complexe vraagstukken op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg slagvaardig op te lossen.

Onderken de lokale afhankelijkheid van elkaar! Organisaties die iets doen met wonen en zorg raken meer verweven. Bouw aan relaties met vertrouwen en wederkerigheid. Als er een gezamenlijke opgave is, dan is er automatisch ook een gezamenlijk belang. Maak helder welke rollen een ieder speelt en welke verwachtingen er richting elkaar zijn. Bespreek ook hoe je als partners verbinding houdt bij het werken aan de gezamenlijke opgave.

Adviseurs voor dit onderwerp

Uitgevoerde projecten

Beleidsvisie en uitvoeringsagenda wonen en zorg

Contact

Leg je vraag aan ons voor; wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Kim Oude Luttikhuis
T: 06 - 25 05 18 43
E:k.oudeluttikhuis@atrive.nl
LinkedIn
Kim Oude Luttikhuis