Ondersteuning onderzoek rekenkamer(-commissie)s

Gedegen onderzoek met aanbevelingen die strategische meerwaarde hebben

 

uit: Handreiking lokale rekenkamer en rekenkamerfunctie, VNG en NVRR, 2011

De Gemeentewet schrijft voor dat elke Gemeente een lokale rekenkamer moet hebben. De taak van zo’n rekenkamer is om (onafhankelijk) de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het college gevoerde bestuur te controleren. Zij ondersteunt dus de gemeenteraad bij haar kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van het beleid van het gemeentebestuur. Daarmeemaakt de Rekenkamer deel uit van de Governance binnen een gemeente. De rol van de rekenkamer is wezenlijk anders dan de rol van een accountant die de jaarrekening controleert. De rekenkamer ontvangt van de gemeenteraad de nodige middelen voor een goede uitoefening. Dit is vanaf 2006 een verplichting.

Er zijn twee varianten toegestaan:

  • een rekenkamer, geregeld in de Gemeentewet, of
  • een zelf, bij gemeentelijke verordening nader in te vullen variant, veelal een rekenkamercommissie. In deze variant mogen ook raadsleden deel uitmaken van de rekenkamercommissie.

Het grootste deel van de gemeenten (circa 85%) koos voor de laatste variant. Door het in behandeling zijnde wetsvoorstel kan dit mogelijk gaan veranderen (zie groene balk onderaan deze pagina).

Belang van doorwerking van de onderzoeken 

De rekenkamer(commissie) voert onderzoeken uit en levert rapporten op, maar het is aan de gemeenteraad om met de informatie iets te doen en te zorgen voor doorwerking van de aanbevelingen. De rekenkamer is weliswaar niet van de raad, maar is er wel voor de raad. Een goede relatie tussen rekenkamer en gemeenteraad essentieel, mede ook om te zorgen voor een optimale doorwerking van de onderzoeken. Dit bepaalt namelijk de mate waarin de rekenkameronderzoeken daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteit van het lokale bestuur, het gemeentelijke beleid en de uitvoering. Doorwerking van rekenkameronderzoek wordt in sterk vergemakkelijkt door een gedegen kwaliteit van het onderzoek met aanbevelingen die strategische meerwaarde leveren.

Onderwerpen van onderzoek

Een rekenkamer(-commissie) krijgt onderzoeksverzoeken van de raad en kan zelf onderzoek(-sonderwerpen) initiëren. De onderzoeken zijn gericht op beleid, uitvoering, de aansluiting daartussen en het lerend vermogen van het bestuur. Het onderwerp kan zich echter afspelen op alle mogelijke beleidsonderwerpen van een gemeentebestuur.

Deze breedte van van het terrein waarop gevraagde onderzoeken plaatsvinden, maakt dat van rekenkameronderzoekers een generalistische instelling verwacht mag worden: ze ‘moeten van alle markten thuis zijn’. Toch vraagt het onderzoek vaak om een diepgang waarbij ook specialistische kennis nodig is, bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Dan is het handig om een onafhankelijke partij in te kunnen schakelen die, naast kennis van het wonen, ook kennis heeft van de juiste onderzoekstechnieken. Atrivé kan in dat geval de helpende hand bieden.

Rekenkameronderzoeken met inzet van Atrivé

Gezien de jarenlange ervaring van Atrivé op zowel het terrein Wonen als op de gebied van onderzoek, zijn wij goed in staat rekenkamer(-commissie)s te ondersteunen bij hun werk. Denk daarbij aan:

  • opstellen van een onderzoeksplan,
  • het uitvoeren van een dossier-/feitenonderzoek,
  • de inventarisatie van de in het kader van het onderzoek te horen personen,
  • het voorbereiden  en voeren van de voorgesprekken en verhoren,
  • het schrijven van het eindrapport en
  • het uitvoeren van het ambtelijk en bestuurlijk wederhoor.

De onafhankelijke positie van Atrivé vergroot bovendien het draagvlak. Neem vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Uitgevoerde projecten

Adviseurs voor dit onderwerp

Deze adviseurs kunnen helpen bij dit onderwerp

Wetsvoorstel decentrale rekenkamerfuncties

In week 46 wordt naar verwachting het plenaire debat gevoerd in de Tweede Kamer over de wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers).

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas