Ladder duurzame verstedelijking

Verplichte acties voor gemeente en ontwikkelaar

Solide ladderadvies

Ben je als gemeente of ontwikkelaar aan de slag met een woningbouwplan? Dan is de kans groot dat je verplicht bent om de Ladder voor duurzame verstedelijking toe te passen. Dit is doorgaans het geval bij een stedelijke ontwikkeling waarvoor een nieuw bestemmingplan/omgevingsplan of een omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing nodig is.

De ladder is geregeld in nationale regelgeving. Voor nieuwe woonplannen dient te worden aangetoond of er behoefte aan is. Indien het woonplannen buiten bestaand stedelijk gebied betreft, dient ook te worden aangetoond dat er in bestaand stedelijk gebied onvoldoende ruimte is om in de woonbehoefte te voorzien.

Op dit moment wordt in veel regio’s de noodzaak gevoeld om de bouw te versnellen, om in de grote woningbehoefte te voorzien. De ladder wordt daarbij door veel gemeenten als hinderlijk ervaren. Het Rijk overweegt daarom om de laddertoets te versimpelen, door bijvoorbeeld binnenstedelijke projecten vrij te stellen van de laddertoets.

Solide onderbouwing Atrivé en VBTM Advocaten

Vooralsnog hebben we met deze regelgeving te maken. Atrivé en VBTM Advocaten kunnen ondersteuning bieden bij het maken van een solide onderbouwing van je woningbouwplan. Atrivé vanuit haar kennis op het gebied van behoeften in de woningmarkt en strategie (drs. Fokke de Jong). VBTM vanuit haar juridische expertise (mr. Pieter Kok). Daarmee krijgt de besluitvorming die nodig is voor de realisatie van het woningbouwplan een solide basis waarmee je stevig staat ten opzichte van appellanten in een eventuele bezwaarprocedure. Ons advies: denk vanuit de bedoeling van de ladder, namelijk het voorkomen van onaanvaardbare leegstand. Kijk daarbij voorbij de letter van de wet en zet de laddersystematiek in om kansrijke consumentgerichte plannen te verzilveren.

Bezwaren ongegrond verklaard in Rozendaal

Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Raad van State (bij Downloads hieronder)  inzake een bestemmingplan voor woningbouw in de gemeente Rozendaal waarin de bezwaren ongegrond werden verklaard. Appellanten betwijfelden of het plan voorziet in een actuele regionale behoefte. Analyse van Atrivé toonde deze aan.

Advies voor ladderproof maken multifunctionele ontwikkeling in Ermelo

Maart 2018 stemde de gemeenteraad van Ermelo in met het bestemmingsplan de Driehoek. Aanleiding voor het bestemmingsplan zijn een aantal initiatieven van grondeigenaren (woningbouw, bedrijfsruimten, detailhandel). Atrivé toetste in samenwerking met VBTM voor welke initiatieven een laddertoets doorlopen diende te worden. Geadviseerd werd in welke mate de initiatieven ‘ladderproof’ waren en wat de aandachtspunten waren bij de verdere planontwikkeling.

Begin bij het begin: maak de woonvisie 'ladderproof'

De toepassing van de duurzaamheidsladder voor individuele bestemmingsplannen wordt vergemakkelijkt indien de gemeentelijke woonvisie ‘ladderproof’ is. Atrivé neemt dit mee in haar woonvisietrajecten. Soms op het scherpst van de snede. Hoe laat je de plancapaciteit nog beter aansluiten op de vraag (nu en straks). 
Wil je weten hoe robuust jouw plannen zijn? Neem contact op met Atrivé.

 

 

Downloads

Uitspraak Raad van State inzake bestemmingsplan "De Del" te Rozendaal

Download

Projecten

Kijk voor meer informatie ook op de website van Rijkswaterstaat

bij het Kenniscentrum InfoMil

Hoe kunnen wij helpen?

Onze experts adviseren je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Fokke de Jong
T: 06 - 25 05 17 53
E:f.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Fokke de Jong