Vooruitkijken gaat beter op basis van onderzoek

Een onderzoeksvraag komt vaak voort uit krachtig verlangen naar de harde feiten: hoe verhuizen woonconsumenten daadwerkelijk en welke patronen zien we hierin? Atrivé-onderzoek geeft houvast en geeft handvaten om tot beleid te komen. Dit doen we lokaal, maar ook regionaal. Zodoende vormt ons onderzoek de basis voor lokale en regionale woonagenda’s, woonvisies en prestatieafspraken. We maken heldere en aantrekkelijke rapportages met infographics voor communicatie met de buitenwereld.  Atrivé kan uw inzicht vergroten. Niet alleen door het doen van gedegen onderzoek, maar ook door kritisch te kijken naar de bruikbaarheid en zeggingskracht van de cijfers.
We doen continu onderzoek op de belangrijkste thema's in de volkshuisvesting:

 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de sociale doelgroep
 • Duurzaamheid
 • Wonen en Zorg
 • Huisvesting urgente doelgroepen
 • Ladder voor duurzame verstedelijking

 

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Atrivé kan de betaalbaarheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid nu en in de toekomst van de sociale huurvoorraad in beeld brengen. Op basis van de bevolkingsprognose en inkomensontwikkeling ramen we de ontwikkeling van de sociale doelgroep en matchen we die met de benodigde sociale kernvoorraad ingedeeld in huurprijscategorieën. Hierin nemen we ook de potentiële toegenomen woningvraag van vergunninghouders mee.

 

Duurzaamheid

Veel enthousiaste gemeenten lopen vast op het duurzaamheidsdossier, op te hoge ambities, te weinig capaciteit of prioriteit. De truc is om duurzaamheid te verbinden met de praktijk van alledag. We doen onder andere onderzoek naar verduurzamingsmogelijkheden van vastgoed en komen op basis hiervan tot een aanpak en strategie. Hier kunt u meer lezen over onze duurzaamheidsaanpak.

Wonen en Zorg

Via onderzoek krijgt u inzicht in vraag en aanbod aan geschikte woningen (nultreden, rollator- en rolstoeldoor- en toegankelijk) en zorgwoningen). We zetten de volgende instrumenten en onderzoeken in:

 • Impactscan: effect scheiden wonen en zorg
 • Geriscoop: ontwikkeling huishoudens met mobiliteitsbeperking
 • Doorzonscan: raming potentiële geschiktheid van de woningvoorraad voor ouderen 
 • Inventarisatie fysieke toegankelijkheid van de woonvoorraad
 • Behoefteonderzoek
 • Onderzoek huisvesting jeugdzorg en maatschappelijke opvang

Hier leest u meer over onze aanpak op het terrein van wonen en zorg.

Duurzame ladder

De ladder voor duurzame verstedelijking is van belang bij het maken van nieuwe woningbouwplannen. We toetsen of de nieuwe plannen aansluiten bij de woningbehoefte in de regio waar de betreffende gemeente deel van uitmaakt. Er dient aantoonbare vraag te zijn. Als er plannen zijn buiten bestaand gebouwd gebied, wordt onderzocht of er alternatieven zijn in bestaande steden en dorpen. 

Onderzoeksmogelijkheden bij Atrivé

Onderzoek naar vraag en aanbod huisvesting bijzondere doelgroepen

Onlangs voerde Atrivé voor Area, aanvullend op bekende gegevens, onderzoek uit naar de huisvestingsvraag van doelgroepen met een zorgvraag; niet alleen kwantitatief onderzoek, maar ook een marktconsultatie om het verhaal achter de cijfers te leren kennen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas