Masterclass: Werken met resultaat-verantwoordelijke teams

Hoe organiseer ik meer focus op zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en resultaten?

De opgave voor woningcorporaties is niet gering: het samen met bewoners verduurzamen van het bezit, het bieden van woonoplossingen voor individuele huurders die niet of minder zelfredzaam zijn, efficiënt werken en een hoog niveau van dienstverlening. Om bovendien aantrekkelijk te worden voor een nieuwe generatie medewerkers moeten we oude hiërarchische, beheersmatige structuren loslaten en medewerkers meer verantwoordelijkheid en regelruimte te bieden. Of hoe zorgen we voor meer werkplezier, initiatief en vernieuwend gedrag? Dat vraagt om fundamenteel andere vormgeving van de organisatie en om ander gedrag, een andere werkcultuur. Voor inspiratie wordt naar de zorgsector gekeken waar het organisatieconcept van zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams breed ingang vindt. In deze masterclass werken we samen met u uit wat dit nieuwe organisatieconcept van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid voor de corporatiesector en voor uw organisatie in het bijzonder kan betekenen.

Waarom deze masterclass?

Zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid is geen recept. De zorg of zakelijke dienstverlening zijn nu eenmaal anders georganiseerd dan een woningcorporatie. Bovendien gaat het niet alleen om het veranderen van de structuur, maar ook om de managementstijl, om persoonlijk leiderschap, visie en focus. In de praktijk van resultaatverantwoordelijke teams komen cruciale organisatievraagstukken samen zoals procesgericht organiseren, digitalisering, Strategische Personeelsplanning, competenties van medewerker en leiding, de HR-cyclus en het vertalen van visie in concrete doelstellingen.
Atrivé loopt binnen de sector voorop om samen met haar klanten het Wat, Waarom en Hoe van resultaatverantwoordelijke teams uit te werken en vorm te geven. In deze masterclass maken we u vertrouwd met het organisatieconcept van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid en onderzoeken we samen met u wat dit concept voor uw organisatie kan betekenen.Aan de orde komen onder andere:Wat verstaan we onder de begrippen zoals zelfsturing, resultaatverantwoordelijkheid, procesgericht werken, zelforganisatie?Waarom werken met resultaatverantwoordelijke teams (RVT), wat willen we en wat kunnen we er mee bereiken?Hoe ziet een RVT er uit? Wat betekent dit voor de structuur en inrichting van de organisatie: procesgericht teams samenstellen, welke verantwoordelijkheden draag je in  de praktijk over aan een RVT?Wat wordt de rol van leidinggevenden? Wat betekent dit voor teamleiders en coördinatoren?Binnen welke kaders werkt een RVT?Het veranderproces: groei- of blauwdrukstrategie? De synergie tussen gedrag- en structuurverandering, keuzes, acties, integraal veranderen.Van manager naar coach, het doorbreken van disfunctionele interactiepatronen tussen leidinggevende en medewerkers.

Leerdoelen: na afloop van deze Masterclass

Bent u bekend met de organisatieconcepten van zelfsturing, resultaatverantwoordelijk en procesgericht organiseren en weet hoe deze begrippen vorm krijgen voor een woningcorporatie.Heeft u inzicht in de toegevoegde waarde van RVT's voor uw woningcorporatie voor huurders, medewerkers en leiding.Weet u wat het implementeren en werken met RVT's van u vraagt aan leiderschap.Weet u langs welke lijnen u komt tot een teamgerichte organisatiestructuur en welke keuzes u dan tegenkomt.Heeft u overzicht over de mogelijke veranderstrategieën, de voor- en nadelen, welke veranderstrategie het beste bij uw woningcorporatie past en wat dit vraagt van uw organisatie.Bent u bekent met de gevolgen van het implementeren van RVT's voor medewerkers, teamleider/coördinatoren, managers en bestuur.

De training wordt gegeven door Daan Dorr en Janine Boers.
Janine Boers werkt sinds 2006 voor Atrivé. Naast haar adviespraktijk op gebied van wijken, wonen en regionale samenwerking is ze actief als teamcoach. Janine ondersteunt (resultaatverantwoordelijke) teams om de effecten van organisatieverandering te bestendigen: voor een duurzame verandering. Teamcoaching heeft als doel het teamleren te ontwikkelen: bewust maken van collectieve patronen in gedrag en denken en samen nieuwe ervaringen op doen. Vanuit dat bewustzijn komt een team in zijn denken en handelen in ontwikkeling. Eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van mensen voor hun eigen bijdrage in het hier-en-nu groeien!
Daan Dorr werkt nu twaalf jaar voor Atrivé en kent de organisatie, processen en inrichting van woning 'van voren naar achteren'. In een eerdere functie begeleidde hij enkele productiebedrijven bij het implementeren van zelfsturende teams of 'hele taakgroepen'. Hij ondersteunt meerdere woningcorporaties bij het ontwikkelen en implementeren van resultaatverantwoordelijke teams.

Praktische informatie

De kosten bedragen € 695,- per persoon (BTW-vrij)

Aantal deelnemers per sessie: maximaal 16 personen
Wij adviseren u met twee personen van uw organisatie in te schrijven. Het rendement van de masterclass is groter als u samen met een collega de leerstof direct kunt toepassen op uw organisatie.

Doelgroep: Deze masterclass is bedoeld voor directeur-bestuurders, managers, HR-adviseurs, organisatieadviseurs, verandermanagers en commissarissen die zich de vraag stellen hoe je concepten van zelfsturing en resultaatverantwoordelijkheid productief kunt maken voor de woningcorporatie.

Tijdsbesteding: van 10.00 tot 18.00 uur. U reist na de spits. Rond 17.00 is er soep met een broodje

Locatie: bij Atrivé op de Australiëlaan 5, 3526 AB  Utrecht

PE punten: Als commissaris of als directeur-bestuurder ontvangt u voor deze opleiding 6 PE-punten. (Aedes-reglement voor PE-punten en het VTW-reglement voor PE punten, aandachtsgebieden Veranderkunde & Innovatie en Leiderschap & Cultuur).
Atrivé is voor haar opleidingen CRKBO-geregistreerd. (Zie onze 'kwaliteitseisen en -condities' en de klachtenregeling.)

Deelnemen aan de Masterclass "werken met resultaatverantwoordelijke teams"?

Neem contact met ons op en we bespreken graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Daan Dorr
T: 06 - 25 05 17 81
E:d.dorr@atrive.nl
LinkedIn
Daan Dorr