Inrichting topstructuur

Over organisatievisie, persoonlijke rolinvulling en gewenst gedrag en leiderschap.

Voor organisaties is een adequate en betrouwbare sturing belangrijk; zowel voor de ontwikkeling van een organisatie als voor de stabiliteit van de organisatie. De manier waarop de aansturing aan de top georganiseerd is en uitgevoerd wordt, noemen we Governance. Daar zijn spelregels voor, maar met die spelregels is niet alles geregeld. Daarbinnen is bewegingsvrijheid die vraagt om verantwoordelijkheid.

 

Spelregels en toetsing

Voor Governance zijn er allerlei richtlijnen en spelregels, zowel vanuit de wetgeving en vanuit Aedes (die voor haar leden vanaf 2015 een Governance code heeft). De verwachting is dat naleving van deze regels bijdraagt aan “Good Governance”. Governance wordt geaudit en is ook een onderwerp bij visitatie. Langs deze twee lijnen wordt de Governance dus getoetst.

 

Governance en visie

Maar ook al zijn de spelregels en de inrichting eenduidig, dan nog zien wij verschillende manieren waarop die Governance wordt ingevuld. Dat hangt samen met de visie die organisaties hebben op toezicht en besturen, maar ook met de wijze waarop de bestuurders en commissarissen hun rol invullen. Daarom is het van belang dat er periodiek gesproken wordt over het type leiderschap dat van een bestuurder wordt verwacht en de rolinvulling/ het gedrag dat daarbij hoort. Voor commissarissen is van belang dat zij periodiek verkennen hoe zij het toezicht willen invullen en wat zij van elkaar verwachten (het doen van zelfevaluaties kan gezien worden als instrument, om met elkaar deze gesprekken te voeren).

Meervoudige belangen

Binnen bestuur en raad van commissarissen is sprake van een afweging van meervoudige belangen. Dat vraagt om een specifieke houding naar elkaar toe. Van commissarissen en bestuurders wordt nadrukkelijk verwacht dat zij in hun besluitvorming rekening houden met de belangen van de huurders en woningzoekenden, de belangen van de organisatie (continuïteit) en de belangen van stakeholders, in het bijzonder die van de gemeente (de volkshuisvestelijke opgave).
Meervoudige belangen kunnen het beste worden afgewogen in een open veilige sfeer, waarin ruimte is voor tegenspraak. Vaak functioneren raden van commissarissen en bestuurders onder de maat, omdat sommige leden politiek gedrag laten zien, stokpaardjes berijden of hun zin door willen drijven. Daarom is het van belang dat periodiek ook de groepsdynamiek wordt geëvalueerd.

Instrumenten

Atrivé ziet Governance primair als een leer- en ontwikkeltraject. Daarvoor hebben wij ook een aantal instrumenten ontwikkeld om dat te faciliteren. Zo hebben wij een methode voor Zelfevaluatie, een workshop voor Visie op toezicht en besturen, en kunnen wij ook ondersteuning bieden voor het opstellen van het toezicht- en toetsingskader en informatieprotocol. Bij de visitatie (die om de 4 jaar verplicht is) wordt ook de kwaliteit van de Governance getoetst. Voor de aanloop van een visitatietraject bieden wij een pre-visitatiescan.
Om het leer- en ontwikkelproces van Good Governance verder te ondersteunen bieden wij workshops op maat over verschillende volkshuisvestelijke thema’s (wonen en zorg, duurzaamheid) en over organisatievraagstukken zoals leiderschap, vastgoedsturing, organisatieontwikkeling en ketensamenwerking. Voor die workshops ontvangen de deelnemers PE-punten.

Adviseurs voor dit onderwerp

Ook RvC voortdurend in ontwikkeling

Vertrouwd met organisatievraagstukken; op de hoogte van actuele wetgeving en Aedes-spelregels; groeiend in leiderschap en competenties.

Hoe kunnen wij helpen?

Legje vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel