Woningbouw-programmering

Regie op de woningbouw: sturen op realisatie

Één van de uitdagingen in de Nationale woonagenda is het vergroten en versnellen van de woningbouw. Meer bouwen, met de juiste kwaliteit, op de juiste locatie en in het juiste tempo. Dat is de opgave waar u als gemeente voor staat. Hoe stuurt u hierop en wat heeft u nodig?

 

Met gezond verstand sturen op de realisatie van woningbouwproductie

Toevoegen wordt meer en meer maatwerk. Het vraagt een nieuwe manier van sturen, monitoren en bijsturen. Dicht op de vraag, flexibel en adaptief. Atrivé ondersteunt gemeenten om tot een effectieve sturing op plancapaciteit en realisatietempo te komen. Resultaten: de productie neemt toe, doordat er een heldere focus is.  Initiatieven die het best in de behoefte voorzien krijgen prioriteit en ambtelijke capaciteit toegewezen om het plan te faciliteren.

 

Organiseren van samenwerking

In de visie van Atrivé vraagt sturen op wonen vooral aansluiten bij de dynamiek van de (regionale) woningmarkt. En het is meer dan ooit noodzakelijk om samenwerking te organiseren tussen alle spelers op de woningmarkt. Met onze opdrachtgevers zoeken we naar een passende overlegcyclus en ontwerpen we sessies, waarbij ook marktpartijen aansluiten bij de bestuurders. Inzichten en dilemma’s worden gedeeld en adviezen gegeven.

 

Zes hulpmiddelen om te sturen op realisatie van woningbouwproductie

  1. Check op zoeklocaties: de verwachte huishoudensgroei en de benodigde netto woningvoorraad afgezet tegen de harde en zachte plancapaciteit.
  2. Plancapaciteit is echter geen garantie voor realisatie. Een goede actuele monitoring (tempo, vraagverschuiving, impact plannen kleine kernen) maakt het mogelijk sneller in te spelen op de vraag en te zoeken naar passende oplossingen.
  3. We dagen opdrachtgevers uit om in beeld te brengen wat potentiële transformatielocaties zijn. Zo ontstaat zicht op mogelijk laaghangend fruit om versnelling in woningbouw te realiseren.
  4. Hoe stuurt u op het verschil in woonwensen tussen lange en korte termijn? Door dicht op de vraag te ontwikkelen. Atrivé ontwikkelt met u (en uw partners) een leidraad van kansrijke en risicovolle productmarktcombinaties voor de korte en lange termijn. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. De leidraad is basis voor planbeoordeling en geeft richting aan marktpartijen. Ons advies: de initiatieven die het best in de behoefte voorzien krijgen prioriteit en ambtelijke capaciteit toegewezen.
  5. Zo ontstaat een interventieplan waarmee u kunt sturen op de realisatie van productie. De interventie heeft mogelijk financiële en of juridische consequenties. Het is raadzaam ook een dekkingsplan op te stellen.
  6. Tot slot, als gemeente staat u al lang niet meer alleen aan het stuur. Samenwerking is noodzakelijk. Met de uw buurgemeenten, de provincie, marktpartijen en inwoners. Atrivé verstaat de kunst om betrokkenheid te organiseren (link naar pagina woonvisie) en realisatiekracht.

Uitgevoerde projecten

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers