Woningcorporaties tijdens de coronacrisis

Goed om op te letten

Zorg voor goede communicatielijnen

Zowel in communicatie naar medewerkers, naar huurders en naar partners. Door onduidelijkheid worden mensen onnodig ongerust met alle negatieve effecten die daar uit volgen.

Beleg de (deels nieuwe) verantwoordelijkheden

Breng ze onder bij geschikte functionarissen en maak dat duidelijk voor iedereen. Stel een crisisteam samen; benoem mensen die verantwoordelijk zijn voor huurderproblematiek samenhangend met het virus, vraagbaak voor het actueelste nieuws, handelswijze en vragen van partners etc.

Roep als het nodig is hulp in

Doe dit om te voorkomen dat noodzakelijke processen of communicatie belemmerd wordt. Juist nu is het belangrijk extra te letten op wat nog wel kan en wat zeker doorgang moet vinden. Soms kan externe inzet (ook al is het op afstand) daarbij helpen.

Denk na hoe medewerkers onder deze omstandigheden zinvol ingezet kunnen worden

Als van medewerkers de normale taken geen doorgang kunnen vinden, kijk dan waar ze wel zinvol ingezet kunnen worden; op andere plaatsen zijn nu wellicht extra handen nodig.

Wat kan (juist nu)

Veel zaken kunnen nu geen doorgang vinden. Medewerkers werken indien mogelijk van huis uit. Maar op sommige momenten is het even zoeken wat wel kan nu er gaten vallen in de agenda. Wij hebben nog wel een paar ideeën.

DUURZAAMHEID NAAST CORONA BLIJVEND BELANGRIJK

Door al het nieuws over corona lijkt het belang van duurzaamheid naar de achtergrond geschoven. Maar dat is slechts schijn. De situatie wordt niet minder nijpend doordat het 8 uur journaal zich op andere dingen richt. Grote bijeenkomsten met veel stakeholders kunnen weliswaar via Skype geregeld worden maar zijn nu toch onhandiger. Wat wel kan is een gedegen meting naar waar je staat en een portefeuilleplanning hoe je waar, wat gaat doen als iedereen weer hard buitenshuis aan de slag kan. De adviseurs van Atrivé kunnen hierbij helpen door:

  • EPA-data op orde
  • het inrichten van de CO2-monitor om de werkelijke CO2-uitstoot te bepalen
  • het opstellen van routes naar CO2-neutraal (per complex, per wijk, per woningtype)
  • varianten/alternatieven opstellen voor de te maken energietransitie (inclusief consequenties)
  • prioriteren van projecten op basis van visie, missie en strategie
  • duurzaamheidsstrategie aan medewerkers en huurdersorganisatie presenteren via skype
  • vertaling van de duurzaamheidsstrategie naar tactisch en operationeel niveau.

Klik op onderstaande links om meer te lezen over onze dienstverlening met betrekking tot het onderwerp van je interesse.

Duurzaamheidsstrategie & -beleid   -   Portefeuillestrategie en assetmanagement  -   Routekaart CO2-neutraal

Vastgoed- en onderhoudsbeleid   -   Verduurzaming VvE's   -   Bouwkostenadvies  -  EPA-data op orde

PUNTEN OP DE i QUA GOVERNANCE

Veel overleg valt dezer dagen uit of wordt op afstand gevoerd (hetgeen veel reistijd bespaart). Zou het niet mooi zijn als je die tijd nuttig kon besteden. Bijvoorbeeld door eens een kritische blik op de statuten en reglementen te werpen. Zijn ze up-to-date en bieden ze ook houvast in een crisissituatie (zoals nu)? 
Lees meer bij: Statuten en reglementen.
Of wil je als bestuur/RvC de visie eens tegen het licht houden. Waarom niet in een Skype-sessie met een Atrivé-adviseur.
Lees meer bij: Visie op toezicht en bestuur.
Een andere mogelijkheid is om Atrivé nu vast een prescan te laten uitvoeren op de documenten die u voor gaat leggen bij de visitatie.
Lees meer bij: Prescan visitatie.

EXTRA HANDEN OM TE HELPEN IN DE CRISIS

Een crisistijd vraagt om daadkracht en creativiteit. Ontbreekt die in jouw organisatie, of is die onvoldoende aanwezig. Zet er dan tijdelijk iemand bij, fulltime of parttime of met een projectopdracht. In een simpel telefoontje kunnen we de mogelijkheden bespreken. Lees meer op: Interim management & detachering.

JUIST NU KANSEN IN HET ONDERZOEK

Atrivé is ervaren in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Kwalitatieve onderzoeksmethoden worden vaak ingezet voor een verdieping op kwantitatieve gegevens. Probleem is wel om zoveel mogelijk respondenten te bereiken. Nu door de crisis veel mensen thuis blijven en zelfs thuis werken is de bereikbaarheid (via telefoon of video-overleg) juist zeer goed. Een uitgelezen kans om effectief kwalitatief onderzoek te laten doen. Lees meer: Kwalitatief evaluatieonderzoek.  

Maar ook andere vormen van onderzoek kunnen wij uitvoeren zonder dat fysieke overleggen nodig zijn. Bijvoorbeeld:   Woningbehoefte- en woningmarktonderzoek   -   Woonlastenonderzoek.

Tenslotte blijkt juist nu in deze crisistijd hoe kwetsbaar onze oudere zelfstandig wonende medeburgers zijn. Een leerzame periode om ervaring op te doen met alles wat het Langer Thuis wonen mogelijk maakt. Atrivé onderzoekt de actuele vraag en het aanbod op het terrein van wonen en zorg voor ouderen, en helpt om te bepalen welke woonvormen en wooninitiatieven gestimuleerd kunnen worden. Lees meer:  Onderzoek Langer Thuis.

LEREN OP AFSTAND VIA SKYPE

Als normale taken wegvallen is dat een goede gelegenheid om wat kennis bij te spijkeren. En dat kan ook op afstand; via Skype zelfs met meerdere mensen tegelijk. Vrijwel alle cursussen kunnen ook via Skype gegeven worden. En heb je daar geen ervaring in? Geen nood, we hebben een duidelijke beschrijving en een 'etherprotocol' zodat je je bijna gaat afvragen waarom je voorheen in de auto stapte naar een workshop of masterclass. Bel ons op en bespreek je vragen en ideeën met ons.

Voor commissarissen & bestuur   -   Voor bestuur/management

Voor huurdersorganisaties   -   Voor medewerkers

HRM: - inzetbaarheid tijdens crisis, SPP, en

             - tijd voor het goed beleggen van tbv's

In tijden van crisis, met name als die crisis de gezondheid van medewerkers kan bedreigen, word je je bewust niet alle medewerkers hier even makkelijk mee om (kunnen) gaan. Maar je hebt een palet aan talenten en eigenschappen nodig, zowel de ervaren oudere als ook de leergierige, enthousiaste jongere. Hoe strategisch is de opbouw van jouw personeelsbestand en hoe kun je de inzetbaarheid zo duurzaam mogelijk houden. Wellicht zijn we nu bewuster dan ooit om hier de juiste aandacht aan te schenken. Lees hier meer:  Strategische personeelsplanning  -  Duurzame inzetbaarheid.

Nu veel P&O overleggen worden opgeschort door de thuiswerkomstandigheden is het wellicht een goed moment om de functieprofielen en het functiehandboek een opfrisbeurt te geven: Lees hier meer:  Functieprofielen en functiehandboek

CHECK OP LEGITIMATIE

als voorbereiding op visie- of ondernemingsplantraject, of visitatie

Atrivé kan desgewenst ondersteuning en begeleiding bieden bij inzet van de legitimatiecheck, het (video)gesprek met MT, RvC en belanghouders over legitimatie en bij het ‘vertalen’ van uitkomsten in acties voor versterking van de legitimatie. Lees hier meer:  Legitimatie

ORGANISATIE- EN TEAMONTWIKKELING

Organisatieontwerp en -ontwikkeling   -   Procesinrichting   -   Leiderschap en teamontwikkeling

WONEN-WELZIJN-ZORG

Juist nu fysieke ontmoetingen op een laag pitje staat, is het des te belangrijker om aandacht te schenken aan samenwerkingspartners. Hoe geven we onze samenwerking vorm nu fysiek contact lastig is. Organisaties die iets doen met wonen en zorg raken meer verweven. Als er een gezamenlijke opgave is, dan is er automatisch ook een gezamenlijk belang. Het is belangrijk helder te maken welke rollen een ieder speelt en welke verwachtingen er richting elkaar zijn. Bespreek hoe je als partners verbinding houdt bij het werken aan de gezamenlijke opgave. Atrivé is gewend om te begeleiden op het punt van relatie en samenwerking, ook nu dat onder deze omstandigheden lastiger lijkt. Lees meer op: Visie & samenwerking wonen-welzijn-zorg.

In deze crisistijd blijkt hoe kwetsbaar onze oudere zelfstandig wonende medeburgers zijn. Een leerzame periode om ervaring op te doen met alles wat het Langer Thuis wonen mogelijk maakt. Atrivé onderzoekt de actuele vraag en het aanbod op het terrein van wonen en zorg voor ouderen, en helpt om te bepalen welke woonvormen en wooninitiatieven gestimuleerd kunnen worden. Lees meer:  Onderzoek Langer Thuis.

Neem contact op

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Atrivé
T: 030 693 60 00
E:info@atrive.nl
LinkedIn