Paul Doevendans

06 - 53 92 51 89

Leer mij beter kennen

Organisaties in het maatschappelijk middenveld, woningcorporatie en ‘hun’ huurdersorganisaties in het bijzonder, kunnen rekenen op mijn inzet in het realiseren van maatschappelijke betekenis. Vrijwel onmiddellijk na mijn eerste kennismaking met corporaties -ruim 25 jaar geleden- ben ik ‘professioneel verliefd’ geworden op wie ze (kunnen) zijn en wat ze (kunnen) doen; op hun werk en het maatschappelijk effect daarvan, op hun organisatie en sturing, op de mensen die er werken. Die verliefdheid is nooit helemaal overgegaan en heeft, omdat het wederzijds bleek, geleid tot een duurzame relatie.

Voor de goede orde, mijn liefde heeft corporaties niet immuun gemaakt voor een kritische beschouwing op teleurstellende momenten in hun bestaan en optreden. Zo vind ik het spijtig dat corporaties niet ten volle de kans hebben gehad -en gegrepen- om zich krachtig als bijzondere maatschappelijke organisatie te positioneren. Dat zou hen minder eenzijdig afhankelijk hebben gemaakt van wisselende politieke voorkeuren en maximale mogelijkheden hebben gegeven om van betekenis te zijn voor hun huurders, voor lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel.

Maar ook nu nog zijn er genoeg aansprekende voorbeelden van corporaties die:

 • van betekenis zijn voor (kwetsbare) mensen en gemeenschappen centraal stellen
 • huurders, andere belanghebbenden en partners uitnodigen mee te doen om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen en waarde te creëren
 • willen ontwikkelen en verbeteren om ertoe te doen en effectief te zijn.

In mijn vak van adviseur ‘maatschappelijk organiseren’ wil ik dan ook een bijdrage leveren aan:

 • het creëren van netwerken van woningcorporaties, huurdersorganisaties, gemeenten en andere partijen die elkaar beïnvloeden en samen maatschappelijke opgaven oppakken
 • huurdersorganisaties in hun participatie en professionalisering
 • het ontwikkelen van (nieuwe) concepten, kennis en instrumenten om het maatschappelijk functioneren en presteren van partijen te verbeteren, waar mogelijk met ‘de sector’
 • projecten die vertrekken vanuit ‘betekenisvol verbinden’, dus van ‘én én’: de kracht van de combinatie van beleid, wetenschap en praktijk, van leefwereld en systeemwereld, van hoofd, hart en handen.

Paul:

"Ik vind het ontzettend fijn om te leren en ontwikkelen en samen te werken aan de goede zaak."

Expertises

Expertises in schemavorm: 

mijn opdrachtgevers   

mijn rollen

mijn onderwerpen        

 • woningcorporaties
 • huurdersorganisaties
 • overige organisaties in het maatschappelijk middenveld
 • brancheorganisaties en kennisinstituten
 • adviseur
 • evaluator
 • projectleider
 • ontwikkelaar (concepten en instrumenten)
 • gespreksleider/dagvoorzitter
 • auteur
 • maatschappelijk ondernemerschap
 • volkshuisvesting
 • maatschappelijke waarde/rendement en ‘wat werkt’ (effectiviteit)
 • legitimatie
 • participatie
 • organisatienetwerken en netwerkgovernance
 • stakeholdermanagement
 • visitatie
 • governance, intern en extern
 • strategische beleidsontwikkeling

 

Mijn projecten en blogs

Opleiden en inspireren: NVBW + MOOi
Corporatieraad/ maatschappelijke raden / wijkraden
Vrijplaats Verantwoorden en toezien zoals het bedoeld is
Ondersteuning SHA De Brug (e.a. huurdersparticipatie)
Organisatienetwerken en netwerkgovernance
De maatschappij op visitie: visitatie experimenten
Verantwoording in de zorg; relevantie voor het woondomein
Masterclasses voor de NVBW
De instrumentenwijzer

Opleiden en inspireren: NVBW + MOOi

Het is boeiend en leerzaam om ontwikkelingen uit verschillende werelden en vakgebieden toepasbaar en toegankelijk te maken voor bestuurders, commissarissen en staf van woningcorporaties. Twee bijzondere initiatieven waarin ik actief deelneem betreffen de professionalisering van bestuurders van woningcorporaties sectorbreed, door ondersteuning van de Nederlandse Vereniging van Bestuurders van Woningcorporaties (NVBW) bij het ontwikkelen en realiseren van haar opleidingsprogramma, en de organisatie en inspiratie van een bijzonder bestuurdersnetwerk met innovatieve thema’s, MOOi genaamd.

Corporatieraad / maatschappelijke raden / wijkraden

Zorgdragen voor maatschappelijke verankering, organiseren van tegenkracht, gelegenheid bieden tot invloed en participatie, betrekken van de lokale gemeenschap, aanwakkeren van maatschappelijke initiatieven, vernieuwen van de representatieve democratie en organiseren van maatschappelijke governance; het zijn allemaal goede redenen om de waarde van het vehikel ‘maatschappelijke raden’ te verkennen.

In het kader van een experiment van Aedes, begeleid door Atrivé, hebben vier corporaties enkele jaren geleden een zogeheten Corporatieraad in het leven geroepen. Pakweg 25 corporaties werken met een maatschappelijke (advies)raad. Op andere plekken ontstaan raden op andere niveaus, zoals wijkraden. Ik ben op een aantal plaatsen in het land betrokken bij deze initiatieven, bij het opzetten, maar ook bij het evalueren en doorontwikkeling ervan. Begin 2020 organiseren we samen met enkele corporaties en Aedes een symposium op dit thema.

Vrijplaats Verantwoorden en toezien zoals het bedoeld is

De vrijplaats ‘verantwoorden en toezien zoals het bedoeld is’, is een informeel platform waarin vrijdenkende én verankerde corporatiebestuurders en vertegenwoordigers van sectorinstituten die zich bezighouden met verantwoorden en toezien elkaar regelmatig treffen voor een goed gesprek over verantwoorden in volkshuisvesting en over wonen.

 

 

 

Lees meer

Ondersteuning SHA De Brug (e.a. huurdersparticipatie)

Sinds medio 2018 ondersteunt Atrivé De Brug, de huurdersorganisatie ‘van’ Havensteder in Rotterdam e.o., op verschillende gebieden, zoals bij de beïnvloeding van het strategisch beleid van Havensteder en van de prestatieafspraken met corporatie en gemeente, bij de professionalisering van de huurdersorganisatie en haar bestuur en bij het meewerken aan een goed participatiebouwwerk. Ik vind het ontzettend inspirerend en ben dankbaar om samen met leden van De Brug, medewerkers van Havensteder en Atrivé-collega’s deze bijdrage te mogen leveren.

Overigens zijn we op veel plaatsen bezig met het ondersteunen van huurdersorganisaties en versterken van huurdersparticipatie. Wat we daarin te bieden hebben leest u hier

 

 

 

Organisatienetwerken en netwerkgovernance

Organisatienetwerken en hun governance lijkt een belangrijk thema van de komende jaren te worden, ook bij woningcorporaties. Ik heb me hier in de eerste helft van 2019 in verdiept, onder andere via een masterclass aan TIAS en parallel aan startende projecten, zoals in de experimentele ontwikkeling van ‘netwerkvisitatie’, bij een verkenning van Woonkwartier met netwerkpartner rondom ‘Sint-Anna’, in aanloop naar een Voorstudie ‘Organisatienetwerken’ in opdracht van Platform31 e.a.

Om de maatschappelijke praktijk van corporaties en partners uit te nodigen om mee te doen met onze verkenningen en ontwikkeling op dit thema schreef ik een blog.

De maatschappij op visitie: visitatie experimenten

Visitatie "moet", maar is ook waardevol. Het brengt de organisatie in verbinding met de maatschappij. Logisch dus dat de visitatie gezien mag worden als een bezoekje van de maatschappij.

 

 

 

Lees meer

Verantwoording in de zorg; relevantie voor het woondomein

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een advies uitgebracht over een andere manier van verantwoorden in de zorg. De vrijplaats ‘Verantwoorden zoals het bedoeld is’, een informeel platform van enkele corporatiebestuurders en vertegenwoordigers van sectorinstituten in de volkshuisvesting, boog zich over het advies en verkende de relevantie voor de het woondomein en de corporatiewereld.

Lees meer

Masterclasses voor de NVBW

Sinds 2018 begeleid ik de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (de NVBW) in hun kennisontwikkeling. De deelnemers ontvangen hiervoor PE-punten. Per jaar worden drie masterclasses en een tweedaagse georganiseerd die, behalve ruime inhoudelijke verdieping, ook gelegenheid tot intercollegiaal contact bieden: samen sparren over actuele onderwerpen, onder leiding van gerenomeerde, deskundige sprekers.

De instrumentenwijzer

Je biedt hulp, verleent zorg, zet projecten op. Maar hoe bepaal je wat het meest effectief is? Er zijn veel instrumenten beschikbaar om de effectiviteit van je werk onder de loep te nemen. De InstrumentWijzer zet ze op een rij en wijst je de weg.

 

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans