Olga Verschuren

06 - 51 90 27 03

Leer mij beter kennen

"Hoe bewegen we samen van anders denken naar anders doen?" Een verander vraagstuk dat mij zeer fascineert en waar ik graag mee aan de slag ga.  

Als Atrivé adviseur help ik met het aanpakken van puzzels rondom legitimatie, participatie, samenwerking en verandering. Wil het aanbod van Nederlandse volkshuisvesting aansluiten op de behoefte in de weerbarstige praktijk, nu en in de toekomst, dan  zijn andere vormen van samen werken, samen wonen en samen leven nodig. Dit vraagt om samen de slag maken – en bewaken – richting een meer interactieve en reflectieve houding, waarbij partijen met elkaar zoeken naar een meer passende invulling van de volkshuisvesting.

Hoe doe je dat nou? Daarvoor gebruik ik graag de veranderkracht van ‘sprekende voorbeelden’. Succesvol samenwerken aan volkshuisvestelijke vraagstukken vraagt om het betrekken van de belevingswereld. Sprekende voorbeelden ophalen van hoe het wel of juist niet moet, hoe het anders kan of waar het heen zou moeten. Door ze op tafel te leggen en samen te bespreken, komt ook de dialoog en perspectiefwisseling op gang. En dat is een eerste, belangrijke stap in samen werken aan oplossingsrichtingen. In het bewust verbinding maken tussen mensen, tussen wensen en tussen (organisatie)perspectieven.

Door mijn uitgebreide achtergrond als wetenschappelijk onderzoeker ben ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Met mijn scherpe analytische blik weet ik snel te schakelen tussen verschillende perspectieven, belangen en niveaus. Via mijn open en doortastende houding weet ik op een constructieve manier mensen te betrekken in het proces. Ik ga graag bevlogen, creatief en doelgericht te werk. Ik luister, voel aan en anticipeer, zodat we samen toewerken naar een mooi resultaat.

 

Je kunt mij bellen voor analyse, advies en dienstverlening rondom:

  • legitimatievraagstukken en werken vanuit de bedoeling
  • overzicht, afstemming en verbetering in verantwoording en toezicht, bv. via Prescan Visitatie
  • lerend en netwerkend samenwerken, bv. aan maatschappelijke waardecreatie
  • organiseren van maatschappelijke tegenspraak en experimenteren met participatievormen
  • kwalitatief onderzoek en verbeterplan, bv. naar integriteitsrisico’s, lokaal samenspel en de Woningwet
  • begeleiding van (groeps)gesprekken en workshops, creatieve en interactieve werkmethoden.

 

Olga:

"Gebruik de veranderkracht van sprekende voorbeelden, zo uit de praktijk gegrepen."

Mijn expertise

Mijn recente projecten en blogs

Atrivé helpt met vlottrekken prestatieafspraken
Evaluatieonderzoek naar de Woningwet 2015
Aangescherpt bestuursgericht toezicht op corporaties
Visitatie in 2019
Participatielab leefbaarheid
Versterking van de huurdersorganisaties. Atrivé ondersteunt.
Participatielab – Huurderspraktijk na de herziene Woningwet

Atrivé helpt met vlottrekken prestatieafspraken

Naast Woningmarktonderzoek en Woonvisies denkt Atrivé ook op andere manieren mee met partners over het lokale samenspel en de prestatieafspraken. Zo ook in het Amstelveense waar gemeente Amstelveen, Woningstichting Eigen Haard en de Bewonersraad Amstelveen ons benaderden voor een kwalitatief onderzoek. Gewenst was meer inzicht in en een verbeteraanpak voor de communicatie, relatie en samenwerking tussen Eigen Haard, haar huurders, haar huurdersvertegenwoordigingen en de gemeente Amstelveen.

Lees meer

Evaluatieonderzoek naar de Woningwet 2015

Atrivé draagt met evaluatieonderzoek bij aan het advies van de Aedescommissie van Bochove

Het is zover: het adviesrapport van de Aedescommissie-Van Bochove over de Woningwet 2015 is bekend. Dit is extra speciaal, want voor dit advies baseert de Commissie zich onder meer op het evaluatieonderzoek dat Atrivé verrichtte naar de werking van de Woningwet in de praktijk. Onze slotsom: de Woningwet infantiliseert! De wet verergert maatschappelijke problemen en stelt corporaties minder in staat deze op te pakken. De knelling zit vooral in de bevoogdende uitwerking en handhaving van de Woningwet. Dit maakt (met name) corporaties risicomijdend en ondernemingsschuw. Zo remt de wet het gewenste en vernieuwende maatschappelijk ondernemerschap om volkshuisvestelijke en maatschappelijke opgaven adequaat op te pakken, nu en in de toekomst. Zowel Atrivé als de commissie adviseren daarom: meer ruimte voor lokaal woonbeleid!
Lees meer

Aangescherpt bestuursgericht toezicht op corporaties

Het wakend oog van de Autoriteit woningcorporaties onder de loep genomen. Toezicht houden is een vak apart. Hoe krijg je als toezichthouder nou zicht én grip op de praktijk? Hoe beweeg je voorbij het toezicht houden op een papieren werkelijkheid richting toezicht op het daadwerkelijke functioneren van een corporatie, temidden van de waan van alledag? Werken de checks and balances zoals beoogd en ook zoals gewenst, nu en in de toekomst? Hoe de Autoriteit woningcorporaties hier invulling aan geeft, lees je in het nieuwe artikel van Olga Verschuren (Adviseur bij Atrivé, voorheen onderzoeker bij Universiteit Utrecht) en Stefanie Beyens (Onderzoeker bij Universiteit Utrecht).
Lees meer

Visitatie in 2019

Wordt jouw corporatie binnenkort gevisiteerd? Per 1 maart 2019 is het verplicht te visiteren met methodiek 6.0. De overgang van 5.0 naar 6.0 betekent op hoofdlijnen dat de doublures tussen visitatie en het beoordelingskader van Aw en WSW op het gebied van financiën en (interne) governance worden geschrapt en de gezamenlijke prestatieafspraken veel centraler komen te staan. Atrivé kan helpen met een goede voorbereiding op de visitatie. Benieuwd hoe?

Lees meer

Participatielab leefbaarheid

Huurdersorganisaties zijn vaak de spil tussen de corporatie en haar huurders op verschillende onderwerpen, zo ook leefbaarheid. De Woningwet 2015 wijst leefbaarheid aan als één van de volkshuisvestelijke prioriteiten waar de sector mee aan de slag moet. Hoe je hier in de praktijk mee omgaat blijkt  een vraagstuk.

 

Lees meer

Versterking van de huurdersorganisaties. Atrivé ondersteunt.

 Huurdersorganisaties gaan sinds de herziene Woningwet voor resultaten! Huurders vertegenwoordigen is een mooie uitdaging, maar het kost tijd, energie en handjes. Daar waar gemeenten en corporaties professionele organisaties zijn, drijven huurders op vrijwillige inzet. Vanuit een intrinsieke motivatie begeven zij zich meerdere uren per week in dit boeiende en spannende speelveld. Atrivé biedt hen hierbij ondersteuning. Lees meer.

Participatielab – Huurderspraktijk na de herziene Woningwet

Op 2 april 2019 is er weer een boeiend Participatielab geweest. Onderwerp dit keer was de Woningwet. Aan bod kwamen de evaluaties van Aedes en van het ministerie van BZK, maar ook de ervaringen van de deelnemers aan het Participatielab. Algemeen beeld is dat de wet functioneert en dat inspraak en invloed van huurdersorganisaties is vergroot. Toch zijn er ook neveneffecten. Lees meer.

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Olga Verschuren
T: 06 - 51 90 27 03
E:o.verschuren@atrive.nl
LinkedIn
Olga Verschuren