Fokke de Jong

06 - 25 05 17 53

Leer mij beter kennen

Mijn drijfveer is onderzoek en advies dat ertoe doet. Mijn klanten wil ik houvast en richting geven in het dynamische speelveld van het wonen.

Belangrijke actuele vraagstukken zijn de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen, starters die steeds moeilijker een woning vinden, woningkrapte in de grote steden, maar ook een overschot aan plannen in regio’s met een ontspannen woningmarkt. Daarbij is vaak sprake van een papieren plancapaciteit die nieuwe en maatschappelijk gewenste plannen blokkeert. Ook de vergrijzing heeft veel impact. Dit biedt kansen voor woningbouw in stads- en dorpscentra en een versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

Waar ik momenteel aan werk:

Blogs: Je bent jong en je wilt een woning
              50 miljard voor de volkshuisvesting
              Starters, een verloren generatie?

 

Mijn klanten: gemeenten, regio’s, ministerie van BZK, woningcorporaties, ontwikkelaars.

Dat betekent dat mijn werk varieert van advies over bouwplannen tot landelijk onderzoek, zoals bijvoorbeeld het Onderzoek voor de Staat van de Volkshuisvesting.

Mijn werkwijze is het analyseren en verbinden van meerdere bronnen, maar zeker ook om de ‘kale’ data kleur en betekenis te geven met lokale betrokkenen en experts. Mijn uitdaging is dit te vertalen in een scherpe diagnose: een stevige basis voor woonbeleid en uitvoering. Als onafhankelijke expert die kennis toevoegt, draag ik hier graag aan bij.

 

 

Fokke:

"Goed luisteren en analyseren, daar zit mijn kracht."

Mijn expertises

Mijn projecten

Detachering Oegstgeest
Woonvisie Putten
Analyse prestatieafspraken
Short Stay woonruimte
Woningmarktmonitor voor gemeente Overbetuwe
Huurderstevredenheid EPV
Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Detachering als senior beleidsmedewerker Wonen te Oegstgeest

Als beleidsmedewerker Wonen van de gemeente Oegstgeest werk ik aan het maken van prestatieafspraken met corporaties en huurders, begeleiden van een woningmarktanalyse en het actualiseren van de woonvisie. Ook vertegenwoordig ik de gemeente richting de woonpartners en in de regio.

Nieuwe woonvisie 2020-2025 voor Putten

Bij het maken van de nieuwe woonvisie was ik verantwoordelijk voor de woningmarktanalyse en heb vervolgens de woonvisie geschreven.

Lees meer

Analyse prestatieafspraken, ministerie van BZK

Jaarlijks analyseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.Dit onderzoek is dit jaar uitbesteed aan Atrivé. 

Lees meer

Onderzoek naar vraag en aanbod van Short Stay woonruimte in Wageningen

In de regio Food Valley is de economie sterk in beweging. Ede en Wageningen zijn het kennishart met de Wageningen Universiteit en het World Food Center Nederland. Veel bedrijven realiseren daar hun researchcentra. De verwachting is dat dit effecten heeft voor de behoefte aan short-stay woonruimte. Aan Atrivé is gevraagd op zoek te gaan naar zowel harde cijfers als achtergronden en groeiverwachtingen.

Lees meer

Woningmarktmonitor voor gemeente Overbetuwe

December 2016 is de Woonagenda Overbetuwe 2020 vastgesteld. Overbetuwe heeft voortvarend handen en voeten gegeven aan de uitvoering, met een methodiek die nieuwe projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte prioriteit geeft. Met een door Atrivé ontwikkelde woningmarktmonitor heeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de woonbehoefte. Deze woningmarktmonitor is in 2018 opgesteld en in 2019 geactualiseerd.

Lees meer

Huurderstevredenheid EPV

Onlangs verscheen het eindrapport van een quickscan van de huurderstevredenheid met de Energie Prestatie Vergoeding (EPV) en hun vernieuwde (bijna) energie-neutrale woning: het resultaat van een evaluatie-onderzoek van Atrivé in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees meer

Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Door de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015, ontstonden er veel veranderingen voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Met de Staat van de volkshuisvesting brengt het ministerie van BZK in 2016 de ontwikkeling in de corporatiesector in beeld. Een van de bouwstenen hiervoor is de eerste Monitor Prioriteiten Volkshuisvesting, die door Atrivé is opgesteld.

Lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Fokke de Jong
T: 06 - 25 05 17 53
E:f.de.jong@atrive.nl
LinkedIn
Fokke de Jong