Dave Havermans

06 - 25 05 18 42

Leer mij beter kennen

Het domein van wonen is sterk in beweging. Dit stelt woningcorporaties, gemeenten en andere partijen die in dit veld opereren voor vele uitdagingen. Als adviseur ben ik gedreven om samen met mijn opdrachtgever deze uitdagingen aan te gaan!

Mijn fascinatie voor het wonen als een fundamentele behoefte van de mens was voor mij aanleiding om de studie bouwkunde met als specialisatie vastgoed en stedelijke ontwikkeling te volgen en om daarna in dit veld als adviseur en onderzoeker werkzaam te zijn.

Vanuit mijn achtergrond en kennis op het gebied van wonen en onderzoeksmethoden en -technieken probeer ik de verbinding te leggen tussen mensen en stenen. Als zodanig probeer ik een basis te creëren voor toekomstbestendige flexibele vastgoedportefeuilles. Hierbij vind ik het belangrijk om oog te hebben voor zowel bedrijfseconomische als maatschappelijke aspecten.

Vragen die mij bezighouden zijn onder andere: Hoe beleven mensen hun woning en woonomgeving? Welke woonbehoeften zijn er? en Hoe kan vastgoed deze behoeften zo goed mogelijk faciliteren?

Je kunt mij altijd bellen voor vragen met betrekking tot vastgoedstrategie en -management, woningmarktonderzoek en vraagstukken omtrent de beleving en het imago van wijken.

 

 

Dave:

"Samen betekenis geven aan de wondere wereld van wonen!"

Mijn expertises

Mijn projecten

Portefeuillebeheerder gemeente Koggenland
Portefeuillestrategie De Voorzorg
Portefeuillestrategie en uitwerking voorraadbeleid
Opstellen verkoopbeleid De Vooruitgang
CO2 monitor Stadgenoot

Portefeuillebeheerder (ad interim), gemeente Koggenland

Recent zijn binnen de gemeente Koggenland het gemeentelijk woningbedrijf en het gemeentelijke vastgoed samengevoegd in een cluster vastgoed ondergebracht bij de afdeling Wonen & Ondernemen. Als portefeuillebeheerder verantwoordelijk voor de verdere integratie van het vastgoedcluster, het borgen van de integraliteit van de werkzaamheden en het verzorgen van de dagelijkse aansturing van het cluster.

 

Ontwikkeling portefeuillestrategie, Woningstichting De Voorzorg

De Voorzorg staat de komende periode voor enkele uitdagingen. Naast demografische ontwikkelingen, complexere wet- en regelgeving en het halen van de klimaat- en milieudoelstellingen vinden er momenteel veranderingen in de organisatie plaats waarbij vastgoedsturing een meer centrale positie krijgt. Atrivé is gevraagd om ondersteuning te bieden bij het opstellen van een nieuwe vastgoed strategische visie die een goede basis en richting geeft aan beslissingen op complexniveau en de verschillende organisatieprocessen binnen De Voorzorg.

 

Ontwikkeling portefeuillestrategie en uitwerking voorraadbeleid, Beter Wonen Hippolytushoef

Het vorige strategische portefeuilleplan van Beter Wonen dateert van 2011. Sinds het opstellen van dit plan hebben de ontwikkelingen in de sector niet stilgestaan. Zo is de Woningwet in 2015 herzien en staat duurzaamheid hoog op de agenda. Atrivé ondersteunt Beter Wonen bij de herijking van de portefeuillestrategie en de verder uitwerking in het voorraadbeleid.

Opstellen verkoopbeleid, Stichting Woningbeheer De Vooruitgang

Uitwerking van het verkoopbeleid op basis van de kaders uit de portefeuillestrategie en maatregelen op complexniveau. Onder meer is ingezoomd op de afwegingscriteria voor het al dan niet verkopen van woningen en prioritering hiervan en wijze van in de markt zetten van de woningen (aanbieding (zittende) huurders/bij mutatie/complexgewijs, verkoop door interne organisatie/via externe makelaar et cetera).

Lees meer

Ontwikkeling CO2 monitor voor Stadgenoot

Op verzoek van Stadgenoot ontwikkelt Atrivé daarom een CO2-monitor voor de woningvoorraad. Naast het meten van de stand van zaken, kan met de monitor ook gestuurd worden op verwachtte toekomstige CO2-uitstoot. Zo wil Stadgenoot meer inzicht krijgen in de opgave om tot CO2-neutraal te komen in 2050.

lees meer

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Dave Havermans
T: 06 - 25 05 18 42
E:d.havermans@atrive.nl
LinkedIn
Dave Havermans