Daan Dorr

06 - 25 05 17 81

Leer mij beter kennen

Achtergrond

Ik ben opgeleid als sociale wetenschapper met veranderkunde en organisatiekunde als specialisaties. Sinds 1982 ben ik werkzaam als organisatieadviseur en interimmanager en heb ervaring met onderzoeks- en adviesprojecten in opdracht van overheidsorganisaties, scholen, waterschappen, zorginstellingen, woningcorporaties, ziekenhuizen en bedrijven. Ik ben gespecialiseerd in de bedrijfs-en procesvoering van woningcorporaties, organisatieontwikkeling, het op prestatie uitbesteden van met name onderhoud en veranderprocessen in woningcorporaties.

Publicaties

“Presteren met Processen, procesmanagement in dienstverlenende organisaties” (Kluwer 2000, Vakmedianet 2018, vijfe druk)
"De nieuwe Woningcorporatie, bouwstenen voor de inrichting van de organisatie", Dorr, Wittenberg,  Atrivé 2013

Mijn ‘drive’

"Ik help u een ‘high performance’-woningcorporatie te worden: sober en efficiënt met werkplezier en gedrevenheid"!

Mijn expertises

Klantgericht organiseren, bedrijfsvoering, organisatieanalyse (structuur, cultuur, medewerkers en procesvoering), organisatieontwikkeling, strategieontwikkeling, procesanalyse en herontwerp, continu verbeteren, et cetera.

projecten

  • Strategietrajecten bij meerdere woningcorporaties
  • Organisatieanalyses bij meerdere woningcorporaties
  • Diverse trajecten procesanalyse en –optimalisatie, focus op kostenreductie, zakelijke cultuur en klantgericht werken.
  • Herontwerp verhuurproces, optimalisatie verhuurproces
  • Diverse trajecten Integraal uitbesteden onderhoud: selectie partner en ontwikkelen uitbestedingsmodel in de keten (co-creatie).
  • Opstellen business case uitbesteden onderhoud, ICT, huurincasso, verhuur en beheer studentenwoning,
  • Programmamanager organisatie-transitietrajecten bij meerdere woningcorporaties: zelfsturing, resultaat verantwoordelijke teams, klantgericht werken, procesgericht organiseren
  • Enkele business cases samenwerking woningcorporaties gericht op het benutten van schaalvoordelen. (procesbegeleiding, afwegingsmatrix, vormgeving samenwerkingsverband, implementatie)
  • Begeleiden integratie van de werkorganisaties bij fusie

 

Daan:

"Woningcorporaties kunnen veel beter!"

Mijn expertises

Mijn projecten

Ontwikkeling Beter Wonen Almelo
Uitbesteden dagelijks onderhoud
Begeleiden reorganisatieplan, de Woonplaats
Ondernemingsplan De Huismeesters
Projecten "Organisatie-en teamontwikkeling"
Projecten "Duurzaamheid en onderhoud"

Resultaten koersgericht ontwikkeling Beter Wonen Almelo

In het kader van de verduurzaming van arbeidsorganisaties kunnen organisaties ESFsubsidie aanvragen voor een ontwikkeltraject. Beter Wonen Almelo maakte hier gebruikt van. Onder leiding van Janine Boers en Daan Dorr van Atrivé voerden teamleden van vier teams van Beter Wonen Almelo samen met hun manager en teamleider op tal van manieren ‘een indringende dialoog’. 

Lees meer

Uitbesteden dagelijks onderhoud

Om een gefundeerd besluit te kunnen nemen over wel of niet uitbesteden van Dagelijks Onderhoud wordt gestart met een onderzoek (business case) waardoor  inzichtelijk wordt hoe de eigen dienst presteert in vergelijking met de ketenpartners/aannemers. Mocht er gekozen worden voor uitbesteden dan kan Atrivé de implementatie van het uitbesteden begeleiden. Indien men het Dagelijks Onderhoud reeds heeft uitbesteed, kunnen we de samenwerking met de ketenpartners Dagelijks Onderhoud evalueren en, op basis van die evaluatie een verbeterplan opstellen.

Lees meer

Begeleiden reorganisatieplan, de Woonplaats

Begeleiden kwartiermakers per afdeling en MT in het ontwikkelen en opstellen van het reorganisatieplan. Niet alleen bezuinigen, maar vooral vooruit kijken, waar willen we met onze organisatie naar toe. 

Resultaat: reorganisatieplan inclusief nieuw formatieplan. De reorganisatie is in uitvoering.

Opdrachtgever: de Woonplaats in Enschede

 

Een nieuw ondernemingsplan voor woningcorporatie De Huismeesters

Atrivé heeft geholpen bij een heroriëntatie op de strategie en koers. Daarna is een nieuw ondernemingsplan gevormd waarbij nadrukkelijk de dialoog breed is gevoerd met MT en RvC, maar ook met huurdersorganisatie en medewerkers.

Lees meer

Projecten "Organisatie-en teamontwikkeling"

Opdracht: Organisatieontwikkeling richting resultaatverantwoordelijke teams.  Opdrachtgever: Woonstede; 10.500 vhe; 120 vhe.
Uitgevoerde activiteiten: Als organisatiecoach een organisatie verandertraject  uitgevoerd met de focus op verantwoordelijkheden laag in de organisatie, met focus op resultaten, teamvorming en samenwerking. Onder andere door het vormen van  resultaat verantwoordelijke teams op de werkvloer en lean. Ontwikkelen van een veranderplan met de directie, sessies met het MT, het veranderteam en de hoofden. Voortgangsbewaking, bevorderen externe oriëntatie,  cultuurverandering.

Opdracht: Bevorderen eigen verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en duurzame inzetbaarheid.  Voor o.a.: Beter Wonen, Centrada, Rentree
Uitgevoerde activiteiten: Begeleiding van drie door het ESF gesubsidieerde veranderprojecten. Veranderanalyse, continue verbeteren, teamontwikkeling, cultuurverandering.

Projecten "Duurzaamheid en onderhoud"

Opdracht: Uitbesteden dagelijks Onderhoud
Voor: Poort6, Acantus, Woongoed Middelburg, Woonvizier, PréWonen, Rhiant, , Van Alckmaer voor Wonen, Maasdeltagroep, Intermaris, Woonwijze
Uitgevoerde activiteiten: Opstellen business case waaruit blijkt hoe de eigen dienst presteert in vergelijking met de ketenpartners/aannemers.: kwaliteit, kosten, kengetallen, klanttevredenheid e.d. De business case dienst als basis om een gefundeerd besluit te kunnen nemen  over het wel/niet doorgaan met de eigen dienst.

Opdracht: Implementatie van het uitbesteden van het dagelijks onderhoud op basis afkoop per vhe  Voor: Mozaïek Wonen
Uitgevoerde activiteiten: Samen betrokkene de relatie tussen corporatie en ketenpartners ontwikkelen en vormgeven tot en met de uitwerking in het contract.

Opdracht: Evaluatie samenwerking met de ketenpartners Dagelijks Onderhoud  Voor: Intermaris (17.000 vhe en 120 fte)
Uitgevoerde activiteiten: Evaluatie van de samenwerking met vijf ketenpartners die met name het Dagelijks Onderhoud verzorgen: toereikende van het contract, omgaan met eenheidsprijzen, verloop processen in de keten, prestatie-indicatoren, contractbeheer, ICT, etc . resultaat: op basis van de evaluatie is een verbeterplan opgesteld.

Neem contact met mij op

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Daan Dorr
T: 06 - 25 05 17 81
E:d.dorr@atrive.nl
LinkedIn
Daan Dorr