Aleida Verheus

06 - 29 62 34 96

Leer mij beter kennen

De studie volkshuisvesting (bouwkunde in Delft) leerde mij het belang van een goede synergie tussen vastgoedeigenaren en bewoners/ gebruikers. Ontwerpen ‘van binnen naar buiten’ bijvoorbeeld was een leidraad, evenals het belang van flexibele indelingsmogelijkheden van woningen om duurzame gebruikskwaliteit te realiseren.

De noodzaak voor verduurzaming van de woningvoorraad is de afgelopen jaren steeds meer op de voorgrond gekomen. In mijn werk als adviseur (in het verleden bij bewoners adviesbureau’s, corporatie Stadgenoot en als ZZP-er) zoek ik naar de synergie tussen de technische oplossingen, de financiële mogelijkheden en –last but not least!- de wensen en drijfveren van de bewoners. Kennis van vastgoedbeheer, techniek en proces helpt mij om samen met de stakeholders in een gebied of complex stappen te zetten op weg naar energiebesparing en duurzame oplossingen voor het klimaatvraagstuk. Wat vinden bewoners van een gebouw of van een buurt belangrijk? Comfort, woonlasten, het klimaatvraagstuk? Hoe gebruikt men de gebouwen en de openbare ruimte? Welke financiële prikkels zijn er? Wat zouden zij zelf kunnen bijdragen en wat wordt van gebouweigenaren en overheden verwacht?

Stap voor stap doorloop ik deze vragen waarbij ik zoveel mogelijk de input van onderop, ideeën van eindgebruikers en mensen op de werkvloer, toets aan beleidsdoelstellingen en besluitvorming door gemeentes, woningcorporaties en bewonersorganisaties zoals bijvoorbeeld besturen van VvE’s. De kennis die ik opdeed in de opleiding senior projectmanagement helpt mij daarbij. En daarbij kijken we ook naar goede voorbeelden en inspirerende ontwikkelingen: waarvan kunnen we leren, hoe ziet het eruit bij anderen, willen wij dat ook of juist niet en waarom? Door de mogelijke oplossingen steeds te beschouwen naar doelgroep, schaalniveau en tijdsplanning kan geschakeld worden tussen urgenties en mogelijkheden nu en later.

Voor corporaties, gemeentes, VvE's en huurdersorganisaties hoop ik als adviseur bij Atrivé mooi werk te kunnen leveren op weg naar een duurzame volkshuisvesting.

Aleida:

"Samen aan de slag voor een duurzame volkshuisvesting!"

Mijn expertises

Mijn projecten

Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije wijken
Energie-advies en procesbegeleiding voor VvE's
Training en advies voor bewoners(organisaties)
Duurzaamheidsbeleid ontwikkelen
Onderzoek om particuliere woningvoorraad te verbeteren

Haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije wijken

Hoe kun je een plan maken voor een wijk met verschillende gebouwen, eigenaren en gebruikers? We maken een analyse van de situatie waarbij we niet alleen naar de gebouwen kijken maar ook naar de mogelijkheden om de openbare ruimte te benutten voor duurzame energie-opwekking en opslag. Per gebouw wordt- in samenspraak met eigenaren en bewoners- onderzocht wat mogelijk is.

Lees meer

Energie-advies en procesbegeleiding voor Verenigingen van Eigenaren

Het verduurzamen van appartementengebouwen gebeurt nog maar mondjesmaat, terwijl veel woningeigenaren wel wensen hebben om meer te isoleren of duurzame energie op te wekken. Maar hoe doe je dat in een verenigings vorm en samen met je buren? We bieden inzicht in de technische en financiele mogelijkheden die een gebouw biedt in relatie tot de wensen van de bewoners.

Lees meer

Training en advies voor bewoners(organisaties)

Huurderskoepels, bewonerscommissies en verenigingen van eigenaren hebben regelmatig behoefte aan het uitbreiden of opfrissen van hun kennis over duurzaamheid in de woningen. Met bijeenkomsten van een of meer dagdelen kunnen zijn op de hoogte komen van de belangrijkste informatie over bijvoorbeeld:

  • Duurzaamheidsbeleid bij corporaties
  • Zonne-energie op woningen: wat zijn de mogelijkheden en keuzes?
  • Aardgasvrij in de praktijk: hoe kun je een woning of gebouw zonder aardgas verwarmen en wat betekent dat
  • Samen naar aardgasvrij: hoe kunnen bewoners en gebruikers in een buurt of wijk samen aan de slag met energiebesparing en duurzame alternatieven voor aardgas?
  • Energiecoach: met slimme tips voor het woongedrag en gebruik van je woning kun je al veel besparen. Wat kan een energiecoach doen voor een corporatie of bewonersgroep?
Klik hier voor meer informatie over cursussen voor huurdersorganisaties

Duurzaamheidsbeleid ontwikkelen

Corporaties, gemeentes en maatschappelijke organisaties die duurzaamheidsbeleid willen ontwikkelen of vernieuwen kan ik hierbij helpen. We brengen samen met bestuurders en medewerkers in kaart wat de afdelingen en primaire processen voor aanknopingspunten bieden. Wat is het gewenste eindbeeld, hoe definiëren we duurzaamheid, wat is de huidige situatie en welke mogelijkheden zien we. We maken een overzicht van relevante landelijke en lokale regelgeving en beleidsopgaven. In werksessies brengen we de opgave en kansen bij elkaar en signaleren we waar knelpunten zich voordoen en wat nodig is om deze op te lossen,  inhoudelijk en/of bestuurlijk.
Door het beleid zoveel mogelijk met de mensen zelf te ontwikkelen wordt de creativiteit van onderaf gestimuleerd, worden praktische oplossingen en belemmeringen eerder zichtbaar en kan de basis voor nieuw beleid op draagvlak rekenen. Het proces wordt stapsgewijs doorlopen met vooraf vast te stellen mijlpalen die dan ook bestuurlijk worden vastgesteld, waarna een volgende stap genomen kan worden.

Onderzoek naar integrale woningaanpak voor particuliere eigenaren in de Achterhoek

In opdracht van de Regio Achterhoek is onderzocht hoe in 8 gemeentes gewerkt wordt aan het informeren, stimuleren en faciliteren van particuliere woningeigenaren voor de thema’s Langer thuiswonen, duurzaamheid en asbestverwijderen. Welke campagnes en programma’s lopen er, wat zijn financiële regelingen die geboden worden en hoe worden bewoners eventueel ontzorgd bij de voorbereiding en uitvoering?

Lees meer

Neem contact met mij op.

Leg je vraag voor en ik bespreek graag wat de mogelijkheden zijn.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Aleida Verheus
T: 06 - 29 62 34 96
E:a.verheus@atrive.nl
LinkedIn
Aleida Verheus