WoonzorgKompas geeft actueel inzicht in Oude IJsselstreek

Het door Atrivé ontwikkelde WoonzorgKompas geeft zicht op behoefte en oplossingsrichting.

foto op projectpagina

“Er gaapt een groot gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis; het ontbreekt aan voldoende, aantrekkelijke en betaalbare tussenvormen. Het aanbod van geschikte geclusterde woningen is beperkt, bestaande woningen zijn dikwijls onvoldoende comfortabel, veilig en toegankelijk, en de aanwezigheid en bereikbaarheid van zorg en welzijnsvoorzieningen is niet overal gegarandeerd.” Aldus de Taskforce wonen en zorg.

WoonzorgKompas van Atrivé biedt hulp

De Taskforce is een gezamenlijk initiatief van de VNG, Aedes, ActiZ en de ministeries van VWS en BZK en wil stimuleren dat overal in Nederland gemeenten, corporaties en zorgorganisaties met elkaar afspraken gaan maken over de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid. Dat vereist dat eerst duidelijk wordt wat die opgaven zijn. Met het WoonzorgKompas heeft Atrivé een tool ontwikkeld die u snel en diepgaand een actueel inzicht biedt in de behoefte aan diverse woonzorgvormen voor ouderen en andere mensen met een ondersteunings- of zorgbehoefte. De tool maakt ook inzichtelijk wat er nodig is om in deze behoefte te voorzien.

De gemeente Oude IJsselstreek heeft actueel inzicht

Voor de gemeente Oude IJsselstreek heeft Atrivé actueel inzicht geboden in de tekorten en overschotten aan huisvesting voor ouderen en een doorkijk gegeven naar de toekomstige opgave. Atrivé heeft in beeld gebracht om welke groepen het gaat, hoe groot de omvang is en welke woonwensen en woonvormen daarbij passen. Met dit inzicht kan de gemeente nu heel gericht stimuleren dat de juiste woonvormen/wooninitiatieven in Oude IJsselstreek worden gerealiseerd. Het maakt duidelijk aan welke nieuwe zorginitiatieven de gemeente wel of niet meewerkt.

Werk intensief samen en werk vanuit ‘dezelfde film’

De gemeente Oude IJsselstreek beschikt nu over een kompas dat richting geeft. Met deze basis gaat de gemeente in gesprek met de verschillende zorg- en welzijnsaanbieders en de corporaties om gezamenlijk de inzichten aan te scherpen en een gedeelde visie te ontwikkelen op wonen en zorg in Oude IJsselstreek. Zo kunnen ze vanuit dezelfde film werken aan oplossingen voor de opgaven.

Het Atrivé-rapport geeft de gemeente en haar samenwerkingspartners de volgende uitdagingen mee:

  • Vergroot het woonzorgaanbod
  • Ontwikkel veel woonvariaties
  • Ontwikkel flexibel zorgvastgoed
  • Maak een afwegingskader voor woonzorginitiatieven
  • Maak afspraken over de financiering van voorzieningen
  • Investeer in de arbeidsmarkt van zorgverleners
  • Investeer in inclusieve wijken
  • Investeer in technologie en innovatie.

Wil je ook inzicht in de opgaven op gebied van wonen-welzijn-zorg?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers