Woonvisie Nunspeet: Interdisciplinair en gericht op realisatie

Ambitieuze en haalbare beleidsdoelstellingen waar maatschappelijke partners, woningcorporaties en ondernemers bij kunnen aanhaken.

foto op projectpagina

De gemeente Nunspeet schakelde Atrivé in bij het ontwikkelen van de nieuwe woonvisie. De woonvisie is in eerste instantie bedoeld als sturende onderlegger voor de prestatieafspraken. Tegelijkertijd moet de woonvisie antwoord geven op uitdagingen als vergrijzing, het langer thuis wonen van kwetsbare ouderen en de extramuralisering van de zorg. Ook vraagstukken als leefbaarheid in de buurten en verduurzaming van de sociale en particuliere woningvoorraad vragen aandacht. De gemeente Nunspeet wil dat deze woonvisie een katalysator is voor deze integrale beleidsvraagstukken. Mede om die reden waren woningcorporatie Omnia Wonen en huurderbelangenvereniging SHOW lid van de projectgroep.

Woningmarktonderzoek

We zijn gestart met een woningmarktonderzoek. Nunspeet is een aantrekkelijke woongemeente met een goed voorzieningenniveau. Dat valt onder andere af te leiden uit het aantal huishoudens dat in Nunspeet wil wonen. In de jaren 2017 en 2018 hebben zich 450 inwoners meer gevestigd dan er uit de gemeente zijn vertrokken. De gemeente Nunspeet heeft in de afgelopen jaren de woningproductie verhoogd. Wij zien echter nog steeds druk op de woningmarkt. Dat blijkt uit het volgende. Jongeren vinden minder makkelijk een huis en de slagingskans voor een sociale huurwoning is afgenomen. Ook de prijzen van koopwoningen, inclusief nieuwbouw, stijgen. Woningen worden sneller verkocht en het aanbod neemt af. Daarnaast neemt het aantal huishoudens toe en er is sprake van een inhaalvraag, omdat er in het verleden te weinig is gebouwd. Er moeten 670 woningen bij tot 2025. Het is overduidelijk dat de gemeente Nunspeet moet zorgen voor nieuwbouwlocaties voor de realisatie van woningen om te voorzien in de woonbehoefte. De gemeente wil waar mogelijk verdichten, maar wil geen grootschalige verdichting die de leefbaarheid binnen de bestaande bebouwing aantast.

Er staat geen hek om Nunspeet

In de woonvisie van Nunspeet is ingezet op ambitieuze en haalbare beleidsdoelstellingen waar maatschappelijke partners, woningcorporaties en ondernemers bij kunnen aanhaken. Dit heeft geleid tot een breed en robuust uitvoeringsprogramma met realistische ambities. Van belang was de dialoog over de omvang van de woningbehoefte en voor wie je bouwt. Door de vrije vestigingskeuze van huishoudens en de huidige druk op de woningmarkt zullen huishoudens van buiten de gemeente zich in Nunspeet blijven vestigen. Er staat immers geen hek om Nunspeet. Wanneer de gemeente enkel zou bouwen voor de lokale behoefte ontstaat er op de woningmarkt in Nunspeet meer concurrentie met potentiële nieuwkomers (instromers en terugkeerders). De gemeente loopt dan juist het risico dat eigen inwoners (vaak starters) gedwongen worden te vertrekken.

Nunspeet stuurt op behoefte

Wonen in Nunspeet moet toegankelijk en betaalbaar blijven. Dus wil men expliciet sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen toevoegen. Daar is sturing van de overheid voor nodig. In de woonvisie zijn voor ieder thema meerdere instrumenten en maatregelen vastgelegd. Voor de woningbouwopgave zal de gemeente zachte en nieuwe plannen toetsen aan de vastgestelde behoefte. De beleidsregel ‘Woningbouw op Maat’ wordt verder aangescherpt om het bouwtempo erin te houden en passend te bouwen. De doelgroepenverordening wordt ingezet om particuliere ontwikkelaars uit te dagen gediversifieerde plannen in te dienen. Door middel van herbestemmen van verouderde seniorencomplexen worden woningen gerealiseerd voor diverse doelgroepen waaronder jongeren. Ook zal Nunspeet conceptueel bouwen, Flexwonen en collectief particulier opdrachtgeverschap faciliteren. De woonvisie is op 20 februari 2020 in de gemeenteraad van Nunspeet behandeld. Kort daarop ontving ik van de ambtelijk opdrachtgever, Frits van Voorst, het volgende bericht: ‘de raad heeft de woonvisie met algemene stemmen ongewijzigd vastgesteld. Gefeliciteerd met dit resultaat. Bedankt ook voor de plezierige samenwerking.’ .

Wij nodigen gemeentes uit om deze en andere sturingsinstrumenten uit de woonvisie van Nunspeet te bestuderen. Wij zijn gaarne bereid de instrumenten toe te lichten en desgevraagd voor jouw gemeente te ontwikkelen en implementeren.

Betrokken adviseurs