Woonsituatie en -wensen van inwoners Halle

In een onderzoek wordt achterhaald wat de problemen en de kansen zijn van de woningmarkt in Halle.

foto op projectpagina

De gemeente Bronckhorst, dorpsraad Halle’s Belang en woningcorporatie ProWonen, hebben ons gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de woonsituatie en woonwensen van inwoners in Halle. In hoeverre willen inwoners hun woning verduurzamen? Welke alternatieve woonvormen zijn interessant? Wie wil, en wie kán ook daadwerkelijk verhuizen? In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt naar de woonsituatie van drie doelgroepen: starters, doorstromers en ouderen.

Door een bewonersenquête met bestaande bronnen te verbinden, is het mogelijk om een compleet beeld over de woningmarkt in Halle te krijgen. Naast de enquête en de analyse van bestaande bronnen, zijn er ook twee bewonersavonden georganiseerd, waarin actief het gesprek is gevoerd met de bewoners van Halle over het wonen in het dorp en de daarbij behorende behoeften en wensen. Dit heeft inzicht opgeleverd in de problematiek en tevens zijn oplossingsrichtingen verkend. Tot slot worden er momenteel ook een-op-eengesprekken gevoerd over hun woonwensen met bewoners die daar behoefte aan hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat de woningmarkt in Halle aardig op slot zit. Starters willen graag in Halle wonen, maar door een beperkte doorstroming van ouderen en doorstromers is dat amper mogelijk. Daarnaast zijn de woningen die te koop staan relatief duur. Ook vergrijst de bevolking van Halle, waardoor de bevolkingssamenstelling de komende jaren sterk zal veranderen. Het is dus belangrijk om naar toekomstbestendige oplossingen te zoeken om te voldoen aan de lokale woonbehoefte.

 Mogelijke oplossingen voor het woningtekort in Halle zijn het ombouwen van (leegstaande) winkelpanden tot woningen, woningsplitsing stimuleren en Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor ouderen en starters stimuleren.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel