Woningmarktmonitor voor gemeente Overbetuwe

Met de woningmarktmonitor heeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de woonbehoefte.

vervangen door dummy

December 2016 is de Woonagenda Overbetuwe 2020 vastgesteld. Overbetuwe heeft voortvarend handen en voeten gegeven aan de uitvoering, met een methodiek die nieuwe projecten die het beste aansluiten bij de lokale woonbehoefte prioriteit geeft. Met een door Atrivé ontwikkelde woningmarktmonitor heeft de gemeente inzicht in de ontwikkeling van de woonbehoefte.

De gemeente heeft al een lijst met ‘proiritaire’ bouwplannen, maar deze voorzien nog niet in de gehele woningbehoefte. Bovendien kunnen er altijd plannen afvallen die niet gerealiseerd worden. Daarom heeft de gemeente een jaarlijkse programmeringsronde ontwikkeld waarin projecten aan de lijst met prioritaire projecten kunnen worden toegevoegd. Leidraad hiervoor is onder meer een ‘streefprogramma’. Hoeveel woningen te bouwen? En welke woningen op welke plaats?

De monitor die Atrivé voor Overbetuwe heeft ontwikkeld geeft in een vijftal dashboards de belangrijkste ontwikkelingen in het voorgaande jaar weer, en wordt elk jaar geactualiseerd. Zo wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de behoefte en het aanbod van woningen in zijn totaliteit, en uitgesplitst naar koop/huur en prijsklasse. Ook meet de monitor in welke delen van de gemeente er veel dynamiek is en waar minder.

Atrivé adviseert op basis van de dashboards over het streefprogramma. Is er aanleiding om dit bij te stellen? En zo ja, welke woningen op welke plekken krijgen dan het meeste prioriteit? Met een actueel streefprogramma verankert de gemeente Overbetuwe de woonbehoefte in haar afwegingskader voor nieuwe plannen. Een uitnodiging aan initiatiefnemers om aantrekkelijke plannen bij de gemeente in te dienen die optimaal op de woonbehoefte inspelen. Om hieraan een impuls te geven ondersteunt Atrivé de gemeente bij het creëren van draagvlak bij marktpartijen, en realisatiekracht!

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.