Uitvoeringsprogramma Kop van Noord-Holland

Gemeenten en corporaties werkten samen met Atrivé aan een gedeeld beeld over vergrijzing en de daartoe te nemen maatregelen.

foto op projectpagina

In opdracht van zorgorganisatie Omring en Woonzorggroep Samen heeft Atrivé i.s.m. woon-, zorg- en welzijnspartners, de gemeenten en het zorgkantoor de uitvoeringsagenda ‘van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland’ ontwikkeld.

De Kop bestaat uit de gemeenten Den Helder, Texel, Hollands Kroon en Schagen. De uitvoeringsagenda richt zich op het gebied waarin drie van deze vier gemeenten liggen: Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Hier wonen een kleine 150.000 inwoners, verspreid over meer dan 50 kernen in een uitgestrekt gebied. Er wordt een zeer grote toename van het aantal ouderen voorzien. Dit leidt de komende jaren tot een toename van de vraag naar zorg. De bestaande krapte op de arbeidsmarkt neemt tegelijkertijd toe. Voor zorgorganisaties Omring en Woonzorggroep Samen reden de vraag te stellen hoe hiermee om te gaan. Kunnen wij iedereen bereiken die zorg nodig heeft? Welke woonzorgvoorzieningen zijn nodig vanuit zorglogistiek oogpunt? Wat is de behoefte van de ouderen? Welke rol kan zorgtechnologie hier in spelen? Welke kansen voor vernieuwing biedt vergrijzing in de Kop?

In meerdere plenaire sessies is op interactieve wijze gewerkt aan een uitvoeringsagenda.

  • Atrivé werkte toe naar een gedeeld beeld van de effecten van de vergrijzing in de regio en maatregelen die daarvoor genomen moeten worden.
  • In de onderzoeksfase zijn bestaande onderzoeken gevalideerd in interviews met betrokken partijen.
  • Op basis van de trends en ontwikkelingen heeft een ontwerpteam enkele ontwerpcriteria vastgesteld die als startschot fungeerden voor het denkproces over ideeën en beoogde oplossingen.
  • Dat leverde oplossingen op voor de regio en per gemeente.

De oogst van het proces: inzicht in bestaand onderzoeksmateriaal en samenwerkingsverbanden, een gezamenlijke taal en begrip van de problematiek, een gezamenlijk richting voor aanpak en concrete maatregelen met daarin de eigen rol en versterking van het netwerk.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers