Rekenkameronderzoek Brummen

Toetsing van het woonbeleid aan de hand van een vooraf opgesteld normenkader.

foto op projectpagina

Vanaf de herziene Woningwet (2015) worden ook in de gemeente Brummen jaarlijks prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie Veluwonen en haar huurdersorganisatie Stichting Huurdersbelangen Samen Eén. Deze prestatieafspraken worden gebaseerd op het woonbeleid van Brummen, vastgelegd in de Woonagenda 2019-2023 van Brummen, en in de Regionale woonagenda van de Cleantech Regio.

Nu, zes jaar na de eerste prestatieafspraken, heeft de Rekenkamercommissie Brummen-Voorst initiatief genomen voor evaluatie van het uitgevoerde woonbeleid en de gemaakte prestatieafspraken. Omdat het woonbeleid raakt aan andere beleidsvelden van het Sociaal Domein en aan het beleidsveld 'Verduurzaming en Klimaat', richt het onderzoek zich ook op de vraag of er sprake is van beleidsharmonisatie. De rekenkamer heeft dit onderzoek gegund aan Atrivé vanwege de expertise van Atrivé op het gebied van dit soort onderzoek en vanwege de ervaring in het opstellen en begeleiden van prestatieafspraken. Voor een dergelijk onderzoek wordt in overleg met de rekenkamercommissie een normenkader opgesteld. Aan de hand van dit kader kan het onderzoek worden gespecificeerd en de bevindingen getoetst. De bevindingen worden verkregen door documentenonderzoek, interviews met vertegenwoordigers van de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties en een dialoogsessie met de gemeenteraad. Zodra de nota van bevindingen gereed is, worden de gebruikelijke stappen van ambtelijke en bestuurlijke hoor en wederhoor toegepast. De Rekenkamercommissie Brummen-Voorst formuleert zelf, aan de hand van de nota van bevindingen, de aanbevelingen. Betrokken partijen kunnen hierbij hun voordeel doen in de samenwerking en bij het opstellen van nieuwe prestatieafspraken.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas