Regionale woningmarkstrategie regio Haaglanden

Vanuit de behoefte om inzicht te krijgen in vraag en aanbod van zorgdoelgroepen.

foto op projectpagina

Voor 10 gemeenten en 15 corporaties in de regio Haaglanden voeren wij onderzoek uit om inzicht te krijgen in vraag en aanbod aan huisvesting voor zorgdoelgroepen (V&V, GZ, GGZ, Jeugdhulp en Maatschappelijke Opvang) en de druk daarvan op de sociale huursector. Het onderzoek is onderlegger voor de prestatieafspraken tussen corporaties en gemeenten over het huisvesten van zorgdoelgroepen.

Reden voor een regionale aanpak

De hervorming van de langdurige zorg (extramuralisering, beschermd wonen naar de Wmo, Jeugdhulp) heeft gevolgen voor de gemeente, haar burgers en de woningmarkt. Het onderzoek en de vertaling daarvan naar beleid en samenwerking wordt vaak regionaal opgepakt. Zorgvastgoed, met name in de gehandicapten- en GGZ-sector, heeft een regionale functie omdat de vraag van de doelgroep te gering is om in elke gemeente aanbod te realiseren (bijvoorbeeld woonvormen voor mensen met autisme of mensen met een zintuiglijke beperking). Ontwikkelingen in het zorgvastgoed in de ene gemeente hebben daardoor effect op de markt in een andere gemeente.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.