Project Meierijstad

Gezamenlijke woningbouwprogrammering op basis van concrete behoefte.

foto op projectpagina

Meierijstad is een fusiegemeente van St. Oedenrode, Schijndel en Veghel. Elke gemeente is voorheen bezig geweest met haar eigen woningbouwprogrammering. Opdracht aan Atrivé: kom tot een gezamenlijk woningbouwprogramma dat goed inspeelt op de daadwerkelijk woonbehoefte. Een eerste stap was het opstellen van een gedragen woonvisie. Daaruit is naar voren gekomen dat het absoluut noodzakelijk is om veel nieuwbouwwoningen te realiseren de komende 10 jaar: circa 4.000, waarvan circa 1.000 sociale huurwoningen.

Meierijstad bestaat in totaal uit elf kernen, die elk hun eigen woonopgave hebben. Atrivé heeft in alle kernen gesprekken gevoerd met de doelgroepen om de concrete woonbehoefte op te halen. Gecombineerd met demografische gegevens ontstond er actueel zicht op de woningbouwvraag. Een belangrijke bouwsteen om vervolgens het woningbouwprogramma te herijken. Vervolgens zijn  alle woningbouwplannen (bestaande en nieuwe plannen en transformatieplannen bestaand vastgoed) tegen het licht gehouden: zowel markttechnisch als juridisch. Dat heeft een nieuwe focus en prioritering opgeleverd: waar kunnen we versnellen, waar moeten we herprogrammeren, waar nemen we afscheid van?

Belangrijke sturingsprincipes voor de gemeente Meijerijstad zijn: alleen dat bouwen waar nu concreet behoefte aan is en sturen op realisatie. Dat vraagt adaptief programmeren. Door continu goed zicht te hebben op de planvoorraad, door jaarlijks goed te monitoren en in te spelen op marktontwikkelingen wordt de woningbouwprogrammering elk jaar waar nodig aangepast. Een jaarlijkse dialoog met markpartijen hoort daarbij.

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.