Kwalitatief onderzoek regionale woningbouwprogrammering West-Friesland

Onderzoek naar de kwalitatieve planopgave voor zeven West-Friese gemeenten.

foto op projectpagina

De regio West-Friesland heeft de ambitie om tot de top 10 van de meest aantrekkelijke regio’s van Nederland te behoren. Zeker nu is het momentum er. Met de verhitte woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam komen de omliggende regio’s meer in beeld als relatief betaalbare en goed bereikbare alternatieven.

Medio 2017 is de regionale woonvisie, het RAP en het afwegingskader vastgesteld door de colleges en raden van de 7 West-Friese gemeenten. Voor de vervolmaking van deze set documenten voert Atrivé momenteel in opdracht van de regio West-Friesland een objectief onderzoek uit, waarmee de ambities uit de regionale woonvisie concreet kunnen worden ingevuld. De onderzoeksresultaten geven richting en input voor de uitwerking van het woonbeleid en het bouwprogramma.

Naast het analyseren van de huidige woningvoorraad, plancapaciteit en verhuisbewegingen met behulp van bestaande data, is ook een representatieve bewonersenquête uitgevoerd. Met deze enquête zijn naast de woonwensen en woningbehoefte van de Westfriezen zelf, ook de woonwensen en behoefte van de vestigers uit andere regio’s inzichtelijk gemaakt. Dit inzicht is verkregen door recent verhuisden van buiten de regio te bevragen. Verdiepend inzicht in wat nu precies de verhuismotieven van deze nieuwkomers waren, en waarom ze voor deze regio hebben gekozen, is verkregen uit een groepsgesprek met een selectie van nieuwkomers met uiteenlopende achtergronden.

Tot slot is in een marktconsultatie met marktpartijen geïnventariseerd of de resultaten van het onderzoek herkend worden, hoe bepaalde opgaven concreet gerealiseerd kunnen worden en welke versnelling van de bouwopgave realistisch is.

Meer weten?

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs.