Nieuwe woonvisie 2020-2025 voor Putten

Putten ontwikkelt een nieuwe woonvisie vanuit een integrale blik en in verbinding met andere thema's.

foto op projectpagina

Putten is een groen, gastvrij en ondernemend dorp met een prachtig buitengebied tussen water en bossen. Thuis voor ongeveer 24.000 inwoners. Putten wil een duurzame samenleving zijn, waar inwoners hun leven lang kunnen wonen. Achter dat ene zinnetje gaat een wereld schuil.

De woonvisie in combinatie met andere opgaven

Meer en meer gaat het bij Woonvisies om een integrale kijk op de ontwikkelingen in een gemeenschap, met een nadruk op wat dat betekent voor de woningvoorraad. Zo ontstaat er meerwaarde van het wonen als een van de drijvende krachten achter tal van sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-kwalitatieve (transitie)opgaven. Het is van belang om opgaven in hun onderlinge samenhang te beschouwen én de opgaven zo veel als mogelijk te combineren met andere vraagstukken. Vraagstukken als vergrijzing, woonbehoefte van ouderen, de mogelijkheid tot gezinsvorming, duurzaamheid of bijvoorbeeld bouwtempo en de doelgroepen waarvoor gebouwd moet gaan worden.

Dat vraagt om het domein wonen stevig te verbinden met thema’s als vitaliteit van de kern, wijken in balans, veranderend woonzorglandschap, duurzaamheid, energie en klimaatadaptatie. Met gemeente, Woningstichting Putten en andere belanghouders wordt de woonvisie en het woningbouwprogramma een beoogde katalysator voor een duurzame en inclusieve Puttense samenleving. Vanuit een traject waarbij bewoners, bedrijven, corporaties, zorginstellingen, de gemeenteraad en het college van b&w in dialoog zijn over de inhoud, wordt er gewerkt aan een eindversie van de Woonvisie. In februari 2020 wil de gemeenteraad van Putten de Woonvisie vaststellen. 

Een duurzame en inclusieve Puttense samenleving

Enkele belangrijke vragen zijn:

  • Hoe kan Putten bouwen voor de kortetermijnvraag, en tegelijkertijd op lange termijn beschikken over een duurzaam en divers woningbestand?
  • Wat betekent de vergrijzing voor zowel de bestaande woonvoorraad als voor de toekomstige bouwplannen?
  • Hoe zorgen we er voor dat jonge Puttenaren in Putten kunnen blijven wonen?
  • Hoe geven we vorm aan het veranderende woonzorglandschap?
  • Welke ambities op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid van de particuliere woningvoorraad in Putten zijn wenselijk en haalbaar?
  • Welke kaders geeft de gemeente mee bij de ontwikkeling van nieuwe bouwplannen of bij herontwikkeling van bestaande locaties?

Bestuurlijke prioritering: keuzes maken

Het bestuur moet uit de veelvoud van ideeën helder maken wat er werkelijk op de agenda hoort te staan. Dat vraagt om bestuurlijke slagkracht en ambtelijke voorsortering. Opgaven op het terrein van wonen moeten ‘landen’ in het college en leiden tot bestuurlijke keuzes. Atrivé maakt de dilemma’s en keuzes die gemaakt kunnen worden, inzichtelijk en begeleidt het traject van onderzoek tot en met de besluitvorming.

Meer weten?

Neem contact met mij op, ik informeer je graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers