Naar een divers woonzorglandschap in Ede

Atrivé geeft Ede inzicht in vraag en aanbod op het terrein van wonen met zorg voor ouderen.

foto op projectpagina

Onderzoek naar vraag en aanbod aan wonen met zorg voor ouderen in de gemeente Ede

Het aantal ouderen in de gemeente Ede neemt de komende jaren toe, vooral in de oudste leeftijdsklassen. Door deze (dubbele) vergrijzing neemt het aantal mensen met chronische aandoeningen die een beperking vormen bij de dagelijkse activiteiten toe. Steeds meer ouderen wonen niet alleen langer thuis, maar ook vaker alleen. Eenzaamheid en andere sociaalpsycohologische problematiek worden waargenomen. Ook het aantal mensen met de eerste vormen van dementie neemt toe. Al met al neemt de behoefte aan en het beroep op hulp en ondersteuning toe. Steeds vaker komt het thuis wonen neer op kwetsbare ouderen die balanceren op een slap koord bij stevige tegenwind.

Een aantal jaren geleden is de hervorming van de langdurige zorg ingezet. Er is een verschuiving van institutionele zorg naar een wijkgerichte zorgbenadering waarbij zorg steeds meer in de eigen omgeving wordt aangeboden. Vaak denken we bij de wens en de noodzaak om langer thuis te wonen automatisch dat dit ‘thuis’ hetzelfde huis moet zijn als waar mensen al decennia wonen. Dit sluit niet aan bij de diverse woonvraag van ouderen. Er zijn mensen die graag met anderen een gemeenschap willen vormen. Waarom? Om eenzaamheid te bestrijden, om met leeftijdgenoten leuke dingen te doen en om elkaar te helpen als dat nodig is. Weer anderen willen juist in een omgeving wonen met mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. En nog weer anderen willen graag zelfstandig wonen met wat meer veiligheid en zekerheid. Voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, is het behoud van autonomie over het eigen leven belangrijk, zo lang en zo veel als dat mogelijk is. Dit alles vraagt om een meer divers woonzorglandschap met nieuwe woonvormen tussen thuis en verpleeghuis.

Richting geven als gemeente

Gelukkig ontstaat er in de gemeente Ede een divers woonzorglandschap waarin er meer te kiezen valt dan alleen de keuze tussen thuis blijven wonen of het verpleeghuis. Om verder richting te geven aan deze ontwikkeling, wil de gemeente Ede beter inzicht in de vraag naar en het aanbod op het terrein van wonen met zorg voor ouderen. De gemeente heeft Atrivé gevraagd dit te onderzoeken. De inzichten bieden een kader voor het bepalen van welke woonvormen gestimuleerd kunnen worden. De uitkomsten vormen ook input voor een woonzorgvisie die de gemeente Ede gaat opstellen samen met onder andere zorgaanbieders, zorgkantoor en woningcorporatie.

Resultaat

Naast een beknopt rapport met de belangrijkste richtingaanwijzers die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen en de essentiële (beleids)opgaven, heeft Atrivé ook een interactief dashboard opgeleverd met alle beschikbare informatie op wijk- en kernniveau.

Tot slot zijn de belangrijkste conclusies gebundeld en gevisualiseerd in een infographic die de gemeente kan delen met derden. Met de infographic worden de belangrijkste uitkomsten in één oogopslag duidelijk. Een helder beeld zegt vaak meer dan duizend woorden en maakt het onderzoek toegankelijk voor een brede doelgroep.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs