Interim-portefeuillemanagement in Koggenland

Een gemeente met grote maatschappelijke opgaven én een eigen woningbedrijf.

foto op projectpagina

In gemeente Koggenland (NH) is adviseur Dave Havermans werkzaam geweest als interim-portefeuillemanager binnen het cluster Vastgoed. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de verdere professionalisering van het vastgoedcluster, het borgen van de integraliteit van de werkzaamheden en het verzorgen van de dagelijkse aansturing van het cluster.

Waar veel gemeentelijke woningbedrijven zijn verzelfstandigd en als onafhankelijke woningcorporaties opereren heeft de gemeente Koggenland haar eigen woningbedrijf behouden en heeft daarmee als gemeente in relatieve zin meer invloed op het wonen in de gemeente. Meer invloed betekent ook meer verantwoordelijkheid, niet alleen op het terrein van beleid, strategie en aansturing maar ook op het terrein van verantwoording. Dit vraagt om goede (bestuurlijke) sturing op het terrein van vastgoed en wonen.

Bovendien staat het woningbedrijf voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Naast het bieden van voldoende betaalbare huurwoningen voor inwoners die daar niet zelf op de markt in kunnen voorzien, zal de komende jaren geïnvesteerd moeten worden in de verduurzaming van de woningportefeuille. Daarnaast is er een toenemende oudere doelgroep die langer zelfstandig thuis woont waarop ingespeeld moet worden. Dit alles vraagt om een professionele aanpak.

Daarom heeft de gemeenteraad aangegeven graag een visie en kaders wenst aangaande de vastgoedportefeuille van de gemeente Koggenland te hebben, op basis waarvan zij haar controlerende en sturende taken beter kan uitvoeren. In dit kader heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan het college om te komen met een duidelijk visie/missie en uitvoeringsprogramma (voor het woningbedrijf) en aanbevelingen voor de vastgoedprocessen en bedrijfsvoering.

Mede door de interim-werkzaamheden van Dave Havermans, heeft de gemeenteraad van Koggenland uiteindelijk ingestemd met de verkenning rondom het bestaansrecht van het woningbedrijf, de nieuwe missie en visie voor het woningbedrijf en het overige gemeentelijk vastgoed en de portefeuillestrategie en daaruit volgende transformatieopgave. Daarnaast is een nieuw ambitieniveau voor het cluster vastgoed geformuleerd en zijn hierbij aanbevelingen gedaan voor interne organisatie en procesvoering.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Dave Havermans
T: 06 - 25 05 18 42
E:d.havermans@atrive.nl
LinkedIn
Dave Havermans