Incompany workshop Integriteit voor RvC en directieteam

Voorkomen dat integriteitskwesties pas zichtbaar worden als het uit de hand gelopen is.

foto op projectpagina

Integriteit als kernwaarde

Integriteit is een belangrijke kernwaarde in de corporatiesector. Van RvC-leden, bestuurders en medewerkers in de sector wordt ‘integer handelen’ verwacht. Dat zien we onder andere terug in de wet- en regelgeving, de Governancecode, de reglementen, de protocollen, het integriteitsbeleid en de integriteitscode. Om integer handelen te waarborgen, is meer nodig dan het vastleggen van codes en protocollen. Integriteitsdilemma’s komen regelmatig voor in organisaties. Maar hoe ga je er mee om? Hoe handelen de anderen en vanuit welke motivatie? Vaak wordt in organisaties niet of nauwelijks gesproken over integriteitsdilemma’s en worden integriteitskwesties pas zichtbaar als het uit de hand is gelopen. Door vaker met elkaar in gesprek te gaan, vergroot je integriteitssensitiviteit en vergoot je ook de kans dat je elkaar tijdig aanspreekt op gedrag dat afwijkt van de norm.

Integriteit vanuit verschillende invalshoeken

Veel mensen zijn behoorlijk integer. Daardoor kunnen wij functioneren in complexe sociale netwerken die op vertrouwen zijn gebaseerd. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Vertrouwen ontstaat als mensen ten opzichte van elkaar handelen binnen de heersende gedragscode en congruent gedrag vertonen in de zin van voldoen aan de wederzijdse verwachtingen
Integriteit heeft alles te maken met houding en gedrag en is veel meer dan het naleven van voorschriften. Integer handelen vraagt om het maken van eigen afwegingen en met ‘het gezonde verstand’ conflicterende waarden, belangen en loyaliteiten tegen elkaar afwegen en met elkaar verenigen. Integriteit en gedragscodes binnen een organisatie dragen bij aan een gezond werkklimaat. Door preventief de nodige randvoorwaarden te geven wordt een kader gecreëerd dat een houvast biedt en de aandacht vestigt op onder meer de “normale omgangsvormen” in de omgang met elkaar en met klanten. Daarbij zijn niet alleen de hard controls van belang maar ook de soft controls.

Codes en protocollen zijn onvoldoende

De workshop die wij geven heeft als doel het integriteitsbesef te borgen door tijdens de workshop integriteitsdilemma’s te verkennen, te duiden en te bespreken. Integer handelen beklijft door met elkaar de dialoog aan te gaan. Je bent tenslotte deel van een organisatie en haar cultuur. Samen maak en bewaak je de morele grenzen. “Omgaan met ethische kwesties” is een vaardigheid. Dat leer je niet uit een boek, maar door te oefenen. Deelnemers leren tijdens de workshop hoe ze algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in hun werk kunnen handhaven. Voor een goede samenwerking zijn respect en vertrouwen noodzakelijk. Wie afspraken maakt, moet zekerheid hebben over de regels en over de onderlinge verhouding. Dat geldt voor individuen, maar zeker ook voor de relatie tussen organisaties en hun omgeving. De deelnemers weten na de workshop ook hoe het met hun eigen integriteitssensitiviteit is gesteld.

Mogelijke opzet van het programma

  • Reflectie op integriteit: Wat is integriteit en wat is de impact van integer handelen?
  • Bewustwording van het eigen integriteitsgevoel en de achterliggende normen en waarden.
  • Leren omgaan met integriteitsdilemma’s en daarbij de algemeen aanvaarde sociale en ethische normen handhaven.
  • Inzicht in ongewenst gedrag en het belang van elkaar durven en kunnen aanspreken.
  • Inzicht in de effectiviteit van je eigen handelen.

Atrivé is geaccrediteerd om PE-punten toe te kennen aan RvC-leden. Het aantal PE-punten hangt af van de duur van de workshop: één punt per effectief uur (zonder pauzes).

Ook geïnteresseerd in een workshop over integriteit?

Neem dan contact met mij op. Dan bepalen we samen welke adviseur en spelvorm past bij jouw organisatie.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Ruben Littooij
T: 06 - 34 48 21 21
E:r.littooij@atrive.nl
LinkedIn
Ruben Littooij