Gemeenteraden evalueren hun rol bij Woonvisie

Gemeente Reusel-De Mierden wil verbetering door een goede evaluatie

foto op projectpagina

Woonvisie: een duale taakverdeling binnen de gemeente

Door de herziene Woningwet hebben veel gemeenten het proces om tot een Woonvisie te komen de afgelopen tijd veranderd. Naast de corporaties moet de gemeente immers ook contact leggen met zorgorganisaties en andere marktpartijen. De gemeente is de regisseur die de woningmarkt-vraagstukken dient op te lossen. De gemeenteraad wordt veelal in een vroeg stadium betrokken bij het kiezen van de uitgangspunten van de Woonvisie. Er is een duale taakverdeling: het college stelt de Woonvisie op; de raad stelt de Woonvisie vast; het college krijgt vervolgens voldoende mandaat voor prestatieafspraken, aan de hand waarvan gestuurd wordt op de markt. Gedurende de looptijd van de Woonvisie zullen de beoogde resultaten gemonitord moeten worden. Dat monitoren is vaak een complex proces.

Sturing aan de hand van de Woonvisie

De gemeenteraad heeft baat bij een goede evaluatie van zowel de inhoud van de Woonvisie als het proces inclusief de monitor. Soms zorgt de gemeente (ambtelijk) zelf voor deze evaluatie. Soms besteden zij dit uit aan hun Rekenkamer. Atrivé is gevraagd om de Rekenkamercommissie Kempengemeenten te ondersteunen bij hun onafhankelijk onderzoek. De gemeenteraad Reusel-De Mierden wil graag leren van de inzet van de Woonvisie als sturingsinstrument en welke verbetermogelijkheden er nog zijn. Is de Woonvisie wel doeltreffend en geschikt om echt mee te sturen richting de gestelde doelen? 

Inzet Atrivé

Atrivé gaat een onafhankelijk evaluatieonderzoek uitvoeren waarbij zij kijkt hoe de Woonvisies in 2013 en 2018 tot stand zijn gekomen. De focus van Atrivé ligt op feitenonderzoek en leer- en verbeterpunten. Atrivé kan, door haar grondige ervaring met dit soort processen, en door haar kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die hier van invloed zijn, onderzoeksresultaten in het juiste perspectief plaatsen.

Wil je meer weten of sparren over het proces binnen jouw gemeente?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Hanjo Lagas
T: 06 - 25 05 17 88
E:h.lagas@atrive.nl
LinkedIn
Hanjo Lagas