Financieel wijkvernieuwingskader

Afspraken tussen corporaties en gemeenten Groningen hoe wijkvernieuwingskosten verdeeld worden.

foto op projectpagina

Herziene Woningwet: keurslijf met ruimte

Door de (herziene) Woningwet (medio 2015) lijken corporaties weer in een strakker keurslijf terechtgekomen; hun handelingsvrijheid voor sponsoring, financiële ondersteuning en investeringen zijn fors ingeperkt. Maar het is niet altijd duidelijk wat corporaties nog wel mogen (doen en betalen) en wat niet meer. Ook de brief van minister Ollongren gaf hier maar deels antwoord op. Er is ruimte voor corporaties, maar hoe pak je die op? Deze onduidelijkheid bemoeilijkt niet alleen het proces van "prestatieafspraken maken" maar geeft ook vertragingen en gedoe in de doorloop van projecten.

Goede kaders vooraf voorkomt problemen achteraf

In Groningen wilde het Bestuurlijk Overlegorgaan daar iets aan doen en vroeg Atrivé te adviseren, hoe vooraf duidelijke kaders kunnen worden afgesproken wie er wat gaat betalen. In het Bestuurlijk Overleg van de stad Groningen (verder BO) zitten naast de gemeente vijf corporaties: Lefier, Nijestee, Patrimonium, De Huismeesters en Wierden & Borgen. Het BO had behoefte aan een toekomstbestendig kader, op basis waarvan de kosten van wijkvernieuwing kunnen worden verdeeld.

Proces en resultaat

Atrivé heeft in dit traject samengewerkt met Berry Prins, geassocieerd adviseur van Atrivé en Thijs Paré (van Paré organisatieadvies en Interim management). Eerst zijn oriënterende gesprekken gevoerd met betrokkenen van de gemeente en met de afzonderlijke corporatiebestuurders. Vervolgens is een projectgroep ingesteld. In de projectgroep zijn in twee werksessies de vraagstelling aangescherpt en de specifieke opgaven in Groningen behandeld. Ook is er een studie uitgevoerd naar ruimte voor kostenverdeling in de Woningwet en is er informatie ingewonnen bij toezichthoudende instanties. 

Het resultaat is een kader dat een generieke grondslag geeft voor verdeling van de kosten van wijkvernieuwing. Daar waar een generieke grondslag niet mogelijk is, geeft het bekostigingskader richtlijnen voor maatwerk. Per wijkvernieuwingsfase (visiefase, planfase, uitvoeringsfase) wordt aangegeven welke kosten door wie worden gedragen en wie de projectleiding mag betalen. Wat blijkt: corporaties mogen ook na de Woningwet nog best veel betalen, mits de kosten herleidbaar zijn naar eigen huurders of woning.

 

Meer weten?

Neem contact op met één van de opstellers van het rapport