Eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer

Door de nieuwe Woningwet van 1 juli 2015, ontstonden er veel veranderingen voor corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties. Met de Staat van de volkshuisvesting brengt het ministerie van BZK in 2016 de ontwikkeling in de corporatiesector in beeld. Een van de bouwstenen hiervoor is de eerste Monitor Prioriteiten Volkshuisvesting, die door Atrivé is opgesteld.

foto op projectpagina

Op 6 april ging de eerste Monitor prioriteiten volkshuisvesting naar de Tweede Kamer. Een startmeting van de prestaties van de woningcorporaties in de afgelopen jaren ten aanzien van betaalbaarheid, energiebesparing, wonen en zorg en de huisvesting van urgenten. 

U kunt hier een samenvatting van de Monitor prioriteiten volkshuisvesting downloaden. Een paar belangrijke conclusies uit het onderzoek per thema:

Betaalbaarheid

  • De gemiddelde woonquote van de huishoudens met een inkomen tot de huurtoeslaggrens in een corporatiewoning is tussen 2009 en 2015 gestegen van 34% naar 39%. In de krimpregio's is de gemiddelde woonquote voor deze groep in 2015 41%.
  • Het aandeel ‘goedkope scheefwoners’ in corporatiewoningen is afgenomen van 29% in 2009 naar 21% in 2015.
  • Het totaalbedrag uitgekeerd aan huurtoeslag nam in de periode 2009-2015 toe (in reële termen) met 40% naar circa 3,1 miljard in 2015.

Energiebesparing

  • Het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen is op dit moment label D. De doelstelling in het energieconvenant is gemiddeld label B in 2020.
  • 24% van de corporatiewoningen had in 2014 label B of hoger, in 2009 was dat nog maar 14%.
  • In 2014 investeerden corporaties €207 miljoen in energiemaatregelen: gemiddeld 7,5% van de operationele kasstroom.

Wonen met zorg

  •  60% van de corporaties faciliteert ouderen om te verhuizen naar een geschikte woonvorm.

 Urgente doelgroepen

  • Ongeveer 12% van de nieuwe instromers in corporatiewoningen zijn vergunninghouders.
  • Bijna alle woningcorporaties huisvesten vergunninghouders (91% in 2015); tweederde verwacht dat de huisvesting van vergunninghouders zal leiden tot oplopende wachttijden en afnemende slaagkansen voor anderen.

Vragen over het rapport? Neem dan contact op met Hanjo Lagas.

Wil je graag het hele rapport eens rustig lezen? We sturen het rapport graag toe. Je kunt een exemplaar opvragen door een mailtje te sturen naar info@atrive.nl.

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs.