Bewoners pakken initiatief warmtetransitie van de wijk

Wijkbewoners hebben zich verenigd in een stichting om de wijk aardgasvrij te maken.

foto op projectpagina

Liever dan wachten tot de gemeente met een plan komt, pakken de bewoners van Benoordenhout zelf de handschoen op. Zij hebben zich verenigd in een stichting die zelf een warmtetransitieplan voor de wijk wil maken. De gemeente Den Haag en grote bedrijven in de wijk subsidiëren; Tauw en Atrivé voeren het onderzoek uit. 

Aanleiding

De gemeente Den Haag heeft 10 gebieden aangewezen waar de komende jaren geëxperimenteerd wordt met het realiseren van duurzaamheidsprojecten om aardgasvrij te worden. Het Benoordenhout (een wijk van Den Haag met circa 7.500 woningen) behoort daar niet toe. De bewoners van de wijk willen echter niet wachten en hebben zich verenigd in de stichting “DuurSaam Benoordenhout”. Deze stichting heeft op 24 mei 2018 een bewonersvergadering gehouden en toen het mandaat gekregen om mogelijkheden voor de energietransitie te onderzoeken.

Processtappen en status quo

Inmiddels heeft de stichting subsidie van de gemeente gekregen en een bijdrage van in de wijk gevestigde grote bedrijven om dit verder vorm te geven. Dit onderzoek bestaat uit 3 stappen:

  1. Een nulmeting
    Gekeken wordt naar opbouw (woningen, bedrijven, infrastructuur), huidig energiegebruik en reeds gerealiseerde verduurzaming. Deze informatie dient het liefst beschikbaar te zijn op een zo gedetailleerd mogelijk niveau en in een GIS systeem (Geografisch Informatie Systeem).
  2. Een inventarisatie van beschikbare en potentiële collectieve warmtebronnen
    Er wordt hierbij ook gekeken naar de omliggende wijken. Daarnaast is de huidige capaciteit van het elektriciteitsnet een punt van onderzoek.Ook de toekomstverwachtingen voor gevraagde capaciteit van het net is belangrijk om te bepalen.
  3. Inventarisatie en haalbaarheid van de mogelijke oplossingen
    Niet alleen praktische haalbaarheid maar ook financiële haalbaarheid wordt bekeken.

Stap 1 is reeds door een ander onderzoeksbureau uitgevoerd. Tauw en Atrivé richten zich nu op stap 2 en 3.

In eerste instantie zal een breed scala aan mogelijkheden worden bekeken die na een economische analyse tot een keuze van 2 of 3 oplossingen zal leiden. Voor deze oplossingen zullen meer gedetailleerde economische analyses worden uitgevoerd. Het kan leiden tot verschillende oplossing voor verschillende buurten. Deze zullen ieder apart worden geïdentificeerd en ondersteund door economische analyses. Belangrijk is ook dat de fasering van geselecteerde oplossingen in kaart wordt gebracht.

Meer weten

Neem contact op met één van onderstaande adviseurs