Betaalbaarheid van huurwoningen in Rozenburg

Atrivé onderzocht de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in het werkgebied van Ressort Wonen.

foto op projectpagina

Onderzoek op basis van budgetmethodiek

Atrivé heeft de betaalbaarheid van sociale huurwoningen onderzocht in het werkgebied van Ressort Wonen op basis van de budgetmethodiek. Hierbij is uitgegaan van een minimaal budget dat huishoudens nodig hebben voor overige uitgaven dan woonlasten. Hiervoor zijn voorbeeldbudgetten per huishoudenstype van het Nibud gebruikt.
Het blijkt dat de betaalbaarheid van sociale huurwoningen in het werkgebied van Ressort Wonen de afgelopen jaren over het algemeen is verbeterd, mede doordat de stijging van de woonlasten relatief beperkt is gebleven (lager dan de inflatie). Dit sluit aan bij het landelijke beeld. In het onderzoek van het Nibud naar de financiële positie van kwetsbare huurders in Nederland blijkt ook dat de betaalbaarheid van het wonen in de sociale huursector voor alle doelgroepen de afgelopen jaren is verbeterd.

Huurprijzen en energielasten

De gemiddelde huurprijzen in het werkgebied van Ressort Wonen zijn sinds 2014 weliswaar gestegen, maar de energielasten zijn over dezelfde periode sterker gedaald. Voor ongeveer 50%  door een afname in het energiegebruik (door verduurzamingsmaatregelen en/of veranderingen in het stookgedrag) en voor de andere helft doordat de compensatie van de energiebelasting fors omhoog is gegaan. De overheid hoopt, in het kader van de energietransitie, met dit fiscale voordeel het gebruik van elektriciteit te stimuleren boven het gebruik van gas.

Doelgroepen met betaalrisico's

Ondanks dat de betaalbaarheid over het algemeen verbeterd is, blijven er risicogroepen die aandacht behoeven. Zowel in 2014 als in 2020 kennen gezinnen met recht op huurtoeslag relatief de grootste betaalrisico’s in het werkgebied van Ressort Wonen. Deze groep komt duidelijk niet rond, maar in aantal betreft het slechts een zeer beperkte groep.
Naast de gezinnen laten ook de één- en tweepersoonshuishoudens tot de AOW-leeftijd met recht op huurtoeslag enige betaalrisico’s zien. De onderkant van deze groepen houden, op basis van het ‘Niet veel, maar toereikend’ budget per maand gemiddeld genomen niets over. Dat betekent dat een deel van deze groep niet fatsoenlijk rond kan komen. De meeste huishoudens in de primaire doelgroep bestaan uit éénpersoonshuishoudens. In kwantitatieve zin zijn het dus de alleenstaanden tot de AOW-leeftijd met recht op huurtoeslag die de meeste aandacht verdienen als het over betaalbaarheid gaat.

Meer weten over het laten uitvoeren over een betaalbaarheidsonderzoek?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel