Analyse prestatieafspraken 2016, ministerie van BZK

Jaarlijks analyseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de prestatieafspraken die gemaakt zijn tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties.

foto op projectpagina

Dit onderzoek is dit jaar uitbesteed aan Atrivé. We verrichten dit onderzoek langs drie lijnen:

  1. Ten eerste richten we ons op het analyseren van prestatieovereenkomsten tussen gemeenten, huurders en corporaties. In totaal hebben we van ruim 600 combinaties gemeente-huurdersorganisatie corporatie de prestatieafspraken gelezen en geanalyseerd.
  2. Ten tweede vragen de gemaakte keuzes en belangenafwegingen om een kwalitatief onderzoek. Hiervoor is een digitale enquête ontwikkeld voor deze drie partijen. Deze enquête is belangrijke input voor een goed inzicht in de prestatieafspraken. Het gaat om de ontwikkelingen in de sector, maar ook om de uitdagingen waarmee partijen en hun stakeholders geconfronteerd worden.
  3. Ten derde hebben we ons verdiept op circa 10 gemeenten van verschillende grootte, waarin corporaties met verschillende financiële mogelijkheden actief zijn. In deze gemeenten hebben we de gemeente, de huurdersorganisaties en de corporaties geïnterviewd. Hen hebben we specifiek bevraagd over 1) de balans in de afspraken tussen de prioritaire thema's volkshuisvesting, 2) de openheid van zaken over de financiële polsstok van de corporatie, 3) de mate waarin de huurdersorganisatie een gelijkwaardige rol in het proces heeft gehad en 4) in hoeverre de partijen het maken van prestatieafspraken een meerwaarde vinden hebben.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in de jaarlijkse Staat van de Volkshuisvesting.

Hier vind je de publicatie. 

Wij vinden dat het onderzoek een mooi beeld geeft van de verschillende prestatieafspraken in het land en hoe de processen om tot afspraken te komen zijn verlopen.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onderstaande adviseurs.