Alliantievorming bij opstellen woonvisie

Het maakproces van de woonvisie van Landerd

foto op projectpagina

De woonvisie van gemeente Landerd was toe aan een actualisatie! Waarom? Omdat de afgelopen jaren de situatie op de Landerdse woningmarkt volledig is veranderd. Dat geldt ook voor de opgave. Landelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wetgeving spelen mee: de nieuwe Woningwet en Huisvestingswet geven de woningcorporaties een andere rol en positie, de woonruimteverdeling en het speelveld is gewijzigd. Er is sprake van extramuralisering van de zorg. De maatschappij verandert steeds meer van een verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. De toestroom van vluchtelingen naar Europa is de afgelopen jaren sterk gegroeid en de huisvesting van extra groepen statushouders heeft ook in gemeente Landerd invulling gekregen. Ook arbeidsmigranten die werkzaam zijn in de land- en tuinbouw in Landerd zoeken hun (tijdelijke) plek op de woningmarkt. De huishoudenssamenstelling en leeftijdsopbouw verandert. Er zijn steeds meer eenpersoonshuishoudens en Nederland vergrijst. En er zijn nieuwe afspraken op het terrein van duurzaamheid en CO2-reductie, gemeenten werken toe naar gasloze woonwijken.

Gemeente: faciliteren en regie

Bovendien is de rol die gemeenten innemen in het woonbeleid aan het veranderen! Ook gemeente Landerd ziet zichzelf in toenemende mate als maatschappelijke partner en neemt steeds meer een faciliterende en regie-voerende rol in. Voor de uitvoering van haar beleid zoekt de gemeente meer maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers op voor realisatiekracht. Kortom, genoeg redenen om de woonvisie te actualiseren.

Samen werken aan krachtige kernen

Atrivé kiest voor een ‘maakproces’ waarin de belangrijkste maatschappelijke partners, inwoners en marktpartijen een belangrijke rol krijgen, om meteen in te zetten op het losmaken van ideeën voor een beter werkende woningmarkt en om te zien en horen van elkaar waar de realisatiekracht zit. We hebben daarvoor ‘de Woonalliantiefabriek’ ingezet. Dat is een energieke bijeenkomst waarin na het gezamenlijk bespreken van de uitkomsten van het woningbehoefte-onderzoek we meteen overgaan in actie. Hoe kunnen we de knelpunten in het wonen in de kernen samen oplossen? Welke nieuwe creatieve verbindingen zijn er nodig volgens betrokken bewonersgroepen, zorgcoöperaties, makelaars, de corporatie, duurzaamheidsexperts en ontwikkelaars? Op welke thema’s slaan we de handen ineen? In welke volgorde zijn de activiteiten het meest logisch, haalbaar en passend?

Ommezwaai in de nieuwbouw

In Landerd gaat het enerzijds om het creëren van aanbod van kleine en betaalbare woningen voor jongeren en starters. Anderzijds gaat het om levensloopbestendige woningen voor vitale senioren en om nieuwe kleinschalige woonvormen voor senioren die zorg behoeven. Dat kan in koop en huur, als CPO-initiatief of als voorstel van een ontwikkelaar. Het is een ommezwaai na al die jaren nieuwbouw van ‘tweekappers’ voor gezinnen. Het uitvoeren van gemeentelijk woonbeleid dat echt faciliterend is aan vitale kernen met een veerkrachtige dorpsgemeenschap, vraagt om een nieuw lokaal samenspel en een open dialoog en concrete acties in een uitvoeringsplan. Het is mooi om te zien dat een gemeente als Landerd echt buiten gebaande paden wil gaan. Het geeft echt enthousiasme als dit in het proces van het maken van een woonvisie lukt. Dat vloeit door in de uitvoeringsagenda en bijvoorbeeld prestatieafspraken met de woningcorporatie.

Herkent u deze beschrijving en het nieuwe krachtenspel? En wilt u naast een zorgvuldig uitgevoerd woningbehoefte onderzoek en een lekker lezende woonvisie met heldere opgaves, óók een energie-gevend maakproces met alle relevante bewonersgroepen en partijen? Dan weet u dat Atrivé hier graag een bijdrage aan levert!

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers