Aan de slag in regio Rotterdam met de regionale woonvisie

Het inspirerend enthousiasme gaf de doorslag

foto op projectpagina

De veertien gemeenten in de regio Rotterdam werken op het terrein van Wonen samen in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SvWrR). De regio wil een regionale woonvisie ontwikkelen en heeft deze opdracht aan Atrivé gegund. Doorslaggevende reden aldus de opdrachtgever: “het inspirerend enthousiasme waardoor de energie aan tafel begon te stromen.”

Janine Boers kijkt uit naar de opdracht. Het is een dynamische regio met grote diversiteit en urgente opgaven. De druk op de woningmarkt is hoog. Er ontbreken tredes op de woningmarkt, waardoor mensen in de knel komen. Er liggen enorme maatschappelijke opgaven in het woondomein (verduurzamen, van het gas af, inclusieve samenleving die vraagt om meer balans in passend woningaanbod), terwijl aan het investeringsvermogen van corporaties grenzen zitten en diverse beleidsdomeinen strijden om de schaarse ruimte (natuur, landschap, recreatie en toerisme, energietransitie, werk, mobiliteit). Het vraagt om richtinggevende antwoorden in een samenspel van tal van actoren en bestuurslagen.

De regio wil een richtinggevend, samenvattend en samenhangend verhaal dat verbindt en inspireert en waarin inhoudelijke uitdagingen een plek krijgen. En de regio heeft ons uitgedaagd het verhaal zo te vertellen en te visualiseren dat lezers er goede zin van krijgen. Dat begint in onze optiek bij de vraag hoe elke gemeente kan schitteren in het verhaal van de regio. We bedoelen daarmee te zeggen dat bij het bouwen aan een regionaal verhaal de lokale ervaring een stevige plek moet krijgen. In het proces dat we hebben uitgelijnd is dit een belangrijk ontwerpprincipe: organiseren van de gelaagdheid (regionaal–subregionaal–lokaal). We verdiepen op de vraag wat het DNA van de (woon)regio is, hoe je als gemeente kleur wilt en kunt geven aan de regionale ambities en wat je kunt bijdragen in de verdere ontwikkeling van het wonen in de regio. In een visie kun je niet wonen. Uitvoeringskracht vraagt hechte samenwerkingsrelaties met corporaties, marktpartijen en andere overheden. Het proces is zo ontworpen dat er een impuls wordt gegeven aan regionaal partnerschap. We gaan we op zoek naar ‘regiobelievers’; mensen die echt in de kracht van de regio geloven én die kunnen bijdragen aan de realisatie van ambities. Met én voor hen organiseren we een event om samen het verhaal van de regio in te kleuren.

Tot slot, het organiseren van betrokkenheid is voor Atrivé in dit soort trajecten een belangrijke drijfveer. We horen vaak dat deelnemers zich door onze aanpak werkelijk uitgenodigd én uitgedaagd voelen hun creatieve denk- en doevermogen in te zetten. Dat creëert beweging en verbinding.

Klik hier om te lezen hoe het verder ging.

Meer weten?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers