Webinars 'Naar betere prestatieafspraken en samenwerking'

Aedes organiseert samen met Atrivé in juni een achttal webinars (4 thema's met 2 sessies per thema) voor corporatieprofessionals over prestatieafspraken en lokale samenwerking.

Eén van de webinars gaat in op de algemene vraag hoe je het samenwerkingsproces in de breedte wederkeriger en effectiever kunt maken. De andere drie webinars zoomen in op een specifiek inhoudelijk thema met een eigen context en dynamiek:
-     nieuwbouw 
-     leefbaarheid & kwetsbare groepen en
-     duurzaamheid.  

Betere prestatieafspraken en samenwerking

In de praktijk ervaren corporaties regelmatig dat het proces van lokale prestatieafspraken niet soepel loopt. Lokaal zitten partijen, individueel of met hun relatie, in een bepaalde groef waar ze niet makkelijk uit komen. Hoe verander je deze patronen en kom je tot betere samenwerking? Hoe kom je tot wederkerigheid en gezamenlijkheid in het werken aan beter wonen? Hoe kom je tot een goede rolverdeling in de samenwerking? Hoe kun je met elkaar versnellen als de opgaven daarom vragen? 

De webinars bieden concrete handreikingen en voorbeelden voor betere gezamenlijke resultaten in de lokale samenwerking en voor concrete prestatieafspraken.

Verdiepend en interactief in gesprek

In de webinars gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen en naar praktische voorbeelden van een betere inrichting van het proces van prestatieafspraken en van effectieve samenwerking. Hoe zijn anderen verder gekomen? Kies een webinar -algemeen of op thema- dat je helpt om hierin stappen te zetten.  

De interactieve webinars worden gehost door Paul Doevendans, Joeri Zandvliet en Marissa van Groenestijn van Atrivé in samenwerking met medewerkers van Aedes. Zij gaan tijdens de webinars in gesprek met diverse specialisten van corporaties en gemeenten. Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie. 

Wat voor wie?  

De webinars zijn gericht op corporatiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het proces van prestatieafspraken en/of voor de samenwerking lokaal, voor nieuwbouw, leefbaarheid/wonen en zorg of duurzaamheid. 

Voor elk van de 4 thema’s worden 2 sessies georganiseerd, die elk 1,5 tot 2 uur duren, inclusief pauze. Ter voorbereiding op de webinars ontvangen de deelnemers digitaal een korte enquête om te zorgen dat alle vragen aan bod komen. In het webinar leveren experts van Atrivé, corporaties en gemeenten bouwstenen voor het lokale proces, gebaseerd op kennis van en ervaring met prestatieafspraken. Ook kunnen deelnemers inzichten en voorbeelden delen. 

Vier verschillende webinars

Webinar Duurzaamheid, 22 juni 10.00 - 12.00 uur of 13.00 - 15.00 uur
Huurders letten op woonlasten, gemeenten zijn nog niet altijd scherp in hun warmtevisie, prestatieafspraken lijken nog weinig meerwaarde te hebben voor duurzaamheid. Kern van dit webinar is de vraag: "Hoe kom je tot een gezamenlijke energiestrategie, met een heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden?" Thema’s die aan de orde komen zijn: 

 • relatie met gemeentelijke warmtevisie 
 • het verenigen van lokale doelen en belangen 
 • concrete prestatieafspraken met meerwaarde.

Webinar Leefbaarheid en kwetsbare groepen, 23 juni 10.00 - 12.00 uur of 13.00 - 15.00 uur
Kern van dit webinar is de vraag: "Hoe kom je met partners, waaronder welzijn- en zorgnetwerken, tot concrete afspraken voor verbetering van de leefbaarheid en wat is daarvoor nodig?" Daarbij komen thema’s aan de orde als:  

 • het stellen van netwerkdoelen 
 • een gezamenlijke informatiebasis 
 • concrete operationele afspraken over verplichtingen en rollen; denk aan het voorkomen van overlast, huisvesting en begeleiding van kwetsbare groepen en faciliteren van ontmoeting (community building).

Webinar prestatieafspraken algemeen, 24 juni 10.00 -12.00 uur of 15.00 - 17.00 uur
Dit webinar draait om de vraag hoe je de gemeente, huurderorganisaties en corporaties in een actieve rol krijgt en houdt en hoe je met elkaar effectief samenwerkt. Daarbij komen thema’s aan de orde als: 

 • bouwstenen voor een succesvol proces tussen actiegerichte partijen 
 • de dialoog over financiële mogelijkheden 
 • borgen van voortgang op de uitvoering 
 • tips voor vorm en inhoud 
 • het organiseren van prioritering en focus.

Webinar Voorraad en nieuwbouw, 25 juni 10.00 -12.00 uur of 29 juni 15.00 - 17.00 uur
Dit webinar draait om de vraag hoe je zorgt dat op elk niveau in betrokken organisaties voldoende samenwerking is. Daarbij komen thema’s aan de orde als: 

 • een gezamenlijke  langetermijnambitie voor de totale voorraad 
 • verankering in gemeentelijk woon- en grondbeleid 
 • wie doet wat en hoe maken we het wederkerig en concreet 
 • locaties en planprocedures, met daarbij de nadruk op wederkerige afspraken (als wij dit, dan zij dat…).

Meer informatie en aanmelden 

Aantal deelnemers per sessie: maximaal 20.
Aanmelden kan via deze link op de Aedes website of direct via de linkjes van het gekozen webinar-tijdsblok in de tekst hierboven.
Meer info: Atrivé, Joeri Zandvliet  (per e-mail: j.zandvliet@atrive.nl of telefonisch: 06 25 05 17 73).

Hier vindt u de link naar onze kwaliteitseisen en -condities en de klachtenregeling.

De hosts van de webinars