Voorbeelden van goede prestatieafspraken

Atrivé verzamelde en beschreef 17 pareltjes van prestatieafspraken

Atrivé inventariseert en beschrijft 17 pareltjes van prestatieafspraken

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken afspraken over de prestaties die zij gaan leveren. Maar komen tot goede afspraken is lang niet altijd makkelijk. Om corporatieprofessionals, gemeenteambtenaren en huurders inspiratie te geven, verzamelde Aedes samen met Platform31 en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Woonbond en VNG zeventien goede voorbeelden. Zij vroegen aan Atrivé deze te beschrijven. Atrivé adviseur Joeri Zandvliet heeft deze opdracht met plezier uitgevoerd. Hij heeft veel lokale contacten gesproken over wat het voor hen tot een goede prestatieafspraak had gemaakt. Het bleek steeds dat er een verhaal en een proces achter zat wat speciale waarde toevoegde.

In de best practices staan afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen, de betaalbaarheid, de kwaliteit en het verduurzamen van woningen, het langer thuis wonen van senioren, de huisvesting van bijzondere doelgroepen et cetera. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud van de afspraken, zoals wat kunnen corporaties op de verschillende thema’s met gemeenten en huurders zoal afspreken. Het gaat ook om ideeën over de invulling van het proces, bijvoorbeeld over de rollen van gemeente en huurdersorganisaties.

Stimuleren lokale samenwerking en congres 20 mei 2021

Omdat goede samenwerking tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties belangrijk is, startte BZK (in samenwerking met Aedes, de Woonbond en VNG) het ‘informatietraject Woningwet’. Als onderdeel van dit traject werken Aedes, Woonbond, VNG en BZK aan een update van de Handreiking voor het maken van prestatieafspraken uit 2016. Daarin wordt onder andere aandacht gegeven aan het maken van wederkerige en meerjarige afspraken. De nieuwe handreiking wordt 20 mei 2021 tijdens het congres ‘Samen zorgen voor prettig wonen’ gepresenteerd. Zet daarom 20 mei 2021 alvast in de agenda en meld je aan via https://www.samenzorgenvoorprettigwonen.nl/.

https://www.aedes.nl/artikelen/woningmarkt/regionale-woningmarkten/praktijkvoorbeelden/prestatieafspraken---best-practices.html

Goede begeleiding prestatieafspraken is essentieel

Atrivé heeft inmiddels veel processen voor het maken van prestatieafspraken begeleid. Zelfs al heb je goede voorbeelden van prestatieafspraken, dan nog ben je er niet met simpel “knippen en plakken”. Wij merken dat, of prestatieafspraken als succesvol worden ervaren, afhangt van diverse facetten. We noemen de drie die in onze ogen het belangrijkste zijn:

  • Niet alleen aandacht voor de inhoud maar ook voor het proces
    Juist door het proces kunnen de relaties tussen de partners (zijnde de gemeente, de huurdersorganisatie en de gemeente) maar ook de relatie binnen een partnerorganisatie zich verdiepen en verbeteren. Er ontstaat een breed draagvlak en een gevoel van “samen verantwoordelijk zijn”. Juist dat gevoel versterkt het samen leren en zorgt ervoor dat partijen bij problemen niet gaan wijzen naar elkaar, maar elkaar opzoeken om samen het beste resultaat eruit te halen.
  • De gezamenlijke maatschappelijke opgave niet te eng afkaderen
    Er zijn veel zaken van invloed op het wonen en het woongenot. Problemen op het gebied van wonen vragen daarom oplossingen vanuit een breder actieveld (leefbaarheid, veiligheid, zorg, welzijn).
  • Het houdt niet op als de afspraken gemaakt zijn
    Ook bij het nakomen van de prestatieafspraken is het belangrijk de verbinding met elkaar te behouden. De manier waarop de prestatieafspraken worden nagekomen moet (h)erkenning opleveren bij alle partijen én alle lagen binnen de partnerorganisaties. Nakoming van de afspraken moet transparant, controleerbaar en voelbaar zijn.

Atrivé heeft veel ervaring met prestatieafspraken. Kom eens (digitaal) langs om met ons te praten.

Meer weten?

Neem dan contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet