Versterking van de huurdersorganisatie?

Atrivé ondersteunt

Sinds de Woningwet is herzien in 2015 zijn huurdersorganisaties een gelijkwaardige en erkende gesprekspartner voor  de corporatie en de gemeente. En dat is niet alleen voor de tafelvulling. De wetgever, de gemeente, de corporatie en de achterban verwachten dat georganiseerde huurders deskundig en met vertrouwen aan tafel zitten. En dat willen huurdersorganisaties zelf natuurlijk ook. Zo kunnen zij het gewenste én het nodige tegenwicht bieden aan zowel de corporatie als de gemeente. De invloed van huurdersorganisaties is groter geworden.

Prachtig bedacht en geregeld in de wet! Klopt, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Zo constateert ook Aedes in een recent evaluatieonderzoek van de Woningwet, waar Atrivé aan meewerkte. Ook het ministerie van BZK evalueerde de gewenste én ongewenste effecten van de Woningwet.

Eén van de conclusies is dat de herziene Woningwet zorgt voor meer verbondenheid en oog voor elkaars belangen.
Partijen waarderen het driehoeksoverleg en huurdersorganisaties zijn tevreden over de uitbreiding van hun rechten. Tegelijkertijd worstelen veel huurdersorganisaties met een tekort aan middelen en expertise om deskundig en met vertrouwen aan tafel te zitten. Huurdersorganisaties willen daarbij graag ondersteuning.
Huurders vertegenwoordigen is een mooie uitdaging en kost tijd, energie en handjes. Daar waar gemeenten en organi-
saties professionele organisaties zijn, drijven huurders op vrijwillige inzet. Vanuit een intrinsieke motivatie begeven zij zich meerdere uren per week in dit boeiende en spannende speelveld. Spannend, omdat zij aan de ene kant het kritische geluid vormen tegenover de corporatie én de gemeente. Aan de andere kant houdt een kritische achterban hen scherp in de gaten. Huurdersorganisaties gaan sinds de herziene Woningwet dan ook voor resultaten.

Atrivé heeft veel ervaring met de ondersteuning en ontwikkeling van huurdersorganisaties. In deze brochure  geven wij een helder overzicht van methoden en adviesvormen die passen bij onderwerpen waar huurdersorganisaties ons regelmatig op bevragen, zoals:

  • ontwikkeling van vormen van (huurders)participatie
  • ontwikkeling van het bestuur
  • ondersteuning bij en ontwikkeling van samenwerking
  • ondersteuning bij communicatie
  • kennisontwikkeling
  • ondersteuning bij het maken van prestatieafspraken.

Ontwikkeling van vormen van (huurders)participatie

Hierbij gaat het om het versterken en vernieuwen van de participatiestructuur  en huurdersbetrokkenheid. Via een gezamenlijk ontwikkelproces, met creatieve en praktische methoden, kun je jouw achterban meer betrekken en activeren.
Maar al te vaak vertoont de participatiestructuur gaten waardoor de vitaliteit, continuïteit en representativiteit van huurdersparticipatie –en de huurdersorganisatie zelf– onder druk staan. Atrivé kan helpen met het versterken en vernieuwen van de participatiestructuur en huurdersbetrokkenheid. Dit met aandacht voor het bouwwerk als geheel; de visie, structuur en vormen van huurdersparticipatie én de rol van jouw huurdersorganisatie daarin. Via een gezamenlijk ontwikkelproces, met creatieve en praktische methoden, kunnen we jouw achterban weer/meer betrekken en activeren. Zin in? Klik hier voor meer informatie.   

Het Participatielab
Een plek voor uitwisseling en inspiratie. Centraal staat ontmoeten en leren, door doen en reflecteren. Waar de een behoefte heeft aan praktische ervaringen uitwisselen, zoekt de ander verdieping van kennis en weer een ander verheugt zich op het weerzien met mede-vertegenwoordigers. Met creatieve werkvormen en dialoog verkennen we actuele thema’s waar huurdersorganisaties iets in kunnen, willen en/of moeten betekenen. Daarbij verbinden we bestaande met nieuwe ziens- en werkwijzen. Zo organiseren we samen slagkracht en leren we te ‘participeren’ – mét plezier!      

Nieuw: Participatielab op locatie
Heb je liever een Participatielab in jouw buurt? Dat kan! Atrivé verzorgt ook Participatielabs op maat, speciaal voor jouw huurdersorganisatie en op een door jouw gekozen locatie.  Lees meer.

Ontwikkeling van het bestuur

Een bestuur is nooit ‘af’. Een bestuur bestaat uit personen met verschillende ideeën, kwaliteiten en vaardigheden. Bestuursleden komen en gaan. Ook de taken van een bestuur kunnen veranderen waardoor het nodig is te veranderen van de structuur waarin je werkt. Soms is het tijd elkaar eens goed in de ogen te kijken en te evalueren.

Bestuursevaluatie
Soms moet een bestuur ook even op adem komen in de waan van alledag. Dan is een moment van stilstaan meer dan welkom. Een moment van reflecteren, leren en verbeteren. Wij raden dan een bestuursevaluatie aan, onder begeleiding van Atrivé. Een bestuursevaluatie vormt:
•    een moment om met elkaar te spreken over hoe het gaat en wat er beter kan
•    een instrument om te zoeken naar goede condities voor een betekenisvolle en vitale huurderspraktijk
•    een manier om te werken aan de relatie met de corporatie en de feedback van de directeur-bestuurder een passende plek te geven
•    een bijeenkomst gericht op rolversterking en rolverbetering: het optimaliseren van de formele en informele rol van het bestuur.
Meer informatie lees je hier.    

Sparringpartner
Soms heb je als huurdersorganisatie behoefte aan een sparringpartner. Aan iemand die met je meedenkt en je ondertussen adviseert, traint en ondersteunt. Wanneer er behoefte is aan advies op verschillende onderwerpen kan het helpen iemand tijdelijk aan te laten sluiten bij jouw huurdersorganisatie. De mogelijkheid tot het inzetten van deze externe ondersteuning is vaak al vastgelegd in je statuten of huishoudelijk reglement. Atrivé heeft ervaring in de rol van extern onder-
steuner en denkt graag met je mee over welke vorm bij je past.

Ondersteuning werving/selectie bestuursleden
Een huurdersorganisatie staat of valt met haar bestuur. Een slagvaardig bestuur, waarbij de bestuursleden elkaar aanvullen en steunen, is vitaal. Naast werken als een team is ook de binding van de bestuursleden met de achterban cruciaal. Soms heb je de ideale bestuursledenmix te pakken, maar valt er na verloop van tijd een bestuurslid weg. Atrivé kan hierbij helpen. Wij kunnen werk uit handen nemen, van het bepalen van het profiel en het opstellen van een wervende vacaturetekst tot het voeren van gesprekken met de kandidaten. Dit doen wij op transparante en zorgvuldige wijze, in overleg met jouw huurdersorganisatie.

Ondersteuning bij en ontwikkeling van samenwerking

Een huurdersorganisatie werkt samen met verschillende partijen. Er zijn partijen waarmee je deze samenwerking formeel maakt, bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst. Ook het samenwerken met andere huurdersorganisaties, of een fusie daarmee, vraagt om heldere afspraken. Atrivé kan daarbij helpen. Ook ondersteunen we bij het opstellen van documenten. Denk hierbij aan statuten, jaarplannen, actielijsten en een huishoudelijk reglement.

Samenwerkingsovereenkomst
De samenwerking met de verhuurder leg je vast in een samenwerkingsovereenkomst. De inhoud hiervan bepaal je samen met de verhuurder. Dit is een proces dat je samen doorloopt en dat wij kunnen begeleiden. In dit proces is niet alleen aandacht voor wat jullie samen op papier zetten, maar ook hoe jullie in de praktijk samen willen werken. Daarom dient dit proces voldoende aandacht te krijgen.

Samenwerking of fusie tussen huurdersorganisaties
Soms ben je met meerdere huurdersorganisaties actief in verschillende gemeenten en wil je je verbinden met elkaar. “Hoe precies?” is dan de vraag. Of huurders willen een huurdersorganisatie oprichten en wensen daar begeleiding bij. Mogelijk komt er een fusie tussen huurdersorganisaties aan, waar je graag deskundige ondersteuning bij wilt. Atrivé biedt specialistische kennis en ondersteuning bij samenwerking- en fusietrajecten. Lees meer.

Ondersteuning bij het opstellen van documenten
Als huurderorganisatie dien je formele documenten op orde te hebben. Zij vormen een basis voor jouw werkzaamheden. Het is belangrijk dat deze  documenten goed leesbaar en te begrijpen zijn.
De meeste huurdersorganisaties hebben naast een samenwerkingsovereenkomst ook statuten, een huishoudelijk reglement en een jaarplan waarin de agenda voor dat jaar staat.  Atrivé kan je ondersteunen bij het  aanbrengen van wijzigingen of bij het samen opstellen van nieuwe documenten. 

Ondersteuning bij communicatie

Van jouw huurdersorganisatie wordt verwacht dat je met veel verschillende partijen communiceert. Soms op vaste momenten, soms tussendoor. De ene keer formeel en de andere keer informeel. Wat een goede manier van communiceren is moet je onder-
zoeken.
Atrivé kan je ondersteunen met communicatieadvies. We stellen samen een communicatieplan op en maken een overzichtelijke communicatiekalender. Zo wordt duidelijk wanneer en waarom je met wie over welk onderwerp/afspraak/actie communiceert. Ons communicatieadvies kan ook bestaan uit het ondersteunen van de secretaris, deze heeft het meest met communicatie te maken in het bestuur. 

Kennisontwikkeling

Kennisopbouw of het ontwikkelen van vaardigheden zorgt dat je met vertrouwen aan tafel zit.  
Er verandert veel in de sector. Een training of andere manier van het opfrissen van je kennis en vaardigheden helpt je in je werk. Denk hierbij aan onderwerpen als (de evaluatie van) de Woningwet,  betaalbaarheid, huurbeleid, duurzaamheid, wonen met zorg, kwaliteit van de voorraad en (huurders)participatie. Ook kan Atrivé samen met jou een training op maat maken, zodat deze naadloos aansluit bij jouw vraagstuk en context.  Enkele voorbeelden van trainingen:

Training duurzaamheid
Duurzaamheid staat hoog op de agenda, ook in de corporatiesector. De internationale doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs wegen zwaar. De (inhaal)slag qua duurzaamheid is niet alleen prominent aanwezig in de toekomstplannen van woningcorporaties, ook huurdersorganisaties krijgen te maken met de gevolgen. Atrivé kan met je meedenken. We ontwikkelden alvast een korte en praktische cursus ‘CO2-neutraal huren’ voor huurdersorganisaties. Lees meer.

Training huurbeleid
Huurdersorganisaties hebben gekwalificeerd adviesrecht op het huurbeleid. Atrivé verzorgt praktische cursussen over huurbeleid die helpen om inzicht te krijgen in de regels én om tot een goed gemotiveerd advies te komen. Lees meer.          

Ondersteuning bij het maken van prestatieafspraken

Op zoek naar de juiste toon om optimaal invloed uit te oefenen in de overleggen met de corporatie, gemeente en andere betrokken partijen. Met kwaliteit en vertrouwen aan tafel te zitten, zonder het belang van de achterban uit het oog te verliezen.
Wij merken dat huurdersorganisaties vaak op zoek zijn naar versterking van de huurdersinvloed en meer samenwerking in beleidsprocessen. Atrivé kan samen met jou het maken van de prestatieafspraken voorbereiden. Daarbij gaan we zowel in op de inhoudelijke punten als op de gespreksvaardigheden.

Training Gesprekspartners binnen prestatieafspraken
Op zoek naar een andere voorbereiding op het triparte overleg? Atrivé biedt ook de training ‘Gesprekspartners binnen prestatieafspraken’ aan. In een cursus van twee middagen helpen wij jou om bewust en volwaardig aan de prestatieafsprakentafel plaats te nemen. Meer weten? Klik hier.  

Hoe kunnen wij helpen?

Leg je vraag voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Paul Doevendans
T: 06 - 53 92 51 89
E:p.doevendans@atrive.nl
LinkedIn
Paul Doevendans