Vacature lid Raad van Commissarissen

Bij Lek en Waard Wonen

Lek en Waard Wonen is een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. De corporatie verhuurt en beheert circa 2.450 woningen en 200 overige vastgoedeenheden in de gemeente Molenlanden. Voor het huisvesten van kwetsbare doelgroepen en de realisatie van volkshuisvestelijke opgave werkt Lek en Waard Wonen samen met partners in de Alblasserwaard en de Drechtsteden. In de komende jaren blijft de corporatie zich primair richten op de kernen in gemeente Molenlanden. Dit vanuit de overtuiging: Samen bouwen aan vertrouwd wonen. Binnen de taakstelling gaat de corporatie de komende jaren op weg naar een passende woningvoorraad voor mensen die willen huren in Molenlanden. 

In verband met het voortijdig vertrek van een van de leden van de Raad van Commissarissen (RvC) als gevolg van het aanvaarden van een functie elders die niet met het RvC-lidmaatschap gecombineerd kan worden, ontstaat per 1 maart 2023 een vacature. Gezien de expertise en rolverdeling van de zittende RvC-leden zoekt de RvC:  

Een lokaal betrokken lid van de Raad van Commissarissen met een brede financiële kennis 

Binnen de RvC van Lek en Waard Wonen is behoefte aan een nieuw lid die lokaal betrokken is en expertise heeft op het brede terrein van financiën. Gezien de uitdagingen waar Lek en Waard voor staat, is kennis van en ervaring met digitalisering en digitale veiligheid een pre. Lek en Waard Wonen hecht waarde aan lokale betrokkenheid en diversiteit in de RvC. De kandidaat zal tevens de rol van voorzitter van de auditcommissie vervullen. 

Voor dit profiel zoeken wij een kandidaat die: 

  • Aantoonbare betrokkenheid heeft met het werkgebied van Lek en Waard Wonen. Op de hoogte is van het maatschappelijk krachtenveld en de leefwereld van de kernen waar de corporatie actief is. Signalen oppakt en deze bespreekbaar maakt indien nodig.
  • Beschikt over brede financiële kennis en ervaring en affiniteit heeft met digitalisering en digitale veiligheid of bereid is zich dit onderwerp eigen te maken.  
  • Kennis van en inzicht heeft in de financiële toezichtkaders zoals accountancy, interne control en risicomanagement. 
  • De rol van gesprekspartner vervult voor de externe accountant. 
  • In staat is om een auditcommissie te leiden en met de collega RvC-leden de dialoog te voeren over financiële afwegingen. 
  • Bij voorkeur enige ervaring heeft in een verantwoordelijke financiële (management)rol binnen de corporatiesector 
  • Flexibel is en over voldoende tijd beschikt om invulling te geven aan de rol van commissaris. 

De volledige profielschets met meer informatie over Lek en Waard Wonen, de positie van leden van de Raad van Commissarissen en het persoonlijke profiel kunt u hier downloaden. 

Reactie en procedure  

Personen die passen in het beschreven profiel en in staat zijn de functie te vervullen nodigen wij u graag uit om uiterlijk 5 februari 2023 een brief met cv te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel, mail: sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC Lek en Waard Wonen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer 06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden gewaarborgd. Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties.  

De oriënterende gesprekken zijn gepland in week op donderdag 9 februari 2023 in Utrecht. De selectiegesprekken vinden plaats in week 8 en 9 bij Lek en Waard Wonen. 

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel