Vacature lid raad van commissarissen

Bij Havensteder

De reactietermijn voor deze vacature is verstreken 

Havensteder is een woningcorporatie, actief in de kern van de stadsregio Rotterdam. Er werken ongeveer 400 mensen aan het verhuren, beheren, bouwen, verbeteren en onderhouden van ruim 45.000 woningen. Havensteder staat midden in de samenleving en biedt bewoners een betaalbaar thuis. De organisatie streeft naar inclusieve wijken en buurten waarin een plek is voor iedereen en bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Goed en betaalbaar wonen is een randvoorwaarde om mee te doen aan het samenleven. Havensteder streeft naar gemengde buurten met ontmoetingsmogelijkheden voor bewoners. Waar nodig wordt ondersteuning geboden en kunnen bewoners rekenen op een steuntje in de rug. Samen met onze partners, geven wij thuis!

Door het verstrijken van de zittingstermijn van één lid van de raad van commissarissen per 1 januari 2023 komt de volgende vacature beschikbaar:

 Lid van de raad van commissarissen

Een commissaris met brede expertise op het terrein van vastgoedontwikkeling en -beheer

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een bindende voordracht van de huurdersorganisatie van Havensteder De Brug en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties. De huurdersorganisatie De Brug is nauw betrokken bij de werving van de nieuw te benoemen commissaris.

Wat voor persoon zoekt Havensteder? 

Als lid van de RvC draag je bij aan gezamenlijke oordeelsvorming en besluitvorming. Je bent in staat te functioneren in een raad van commissarissenmodel binnen een grote woningcorporatie waarin de toezichthoudende taken en de rol van sparringpartner en werkgever richting het bestuur, zijn geborgd. Vanuit je expertise en ervaring ben je in staat met je collega-RvC-leden, het bestuur en stakeholders de dialoog aan te gaan om te komen tot zorgvuldige oordeelvorming en kwalitatief goede besluitvorming. Je kunt goed luisteren en adequate vragen stellen om inzicht te verschaffen en meervoudige belangen af te wegen. Daarbij verlies je de effectiviteit en efficiency niet uit het oog en draag je bij aan het functioneren van de RvC als team. Je wordt benoemd door de RvC op voordracht van de huurdersorganisatie De Brug. Dat betekent dat je de leefwereld van huurders van woningcorporaties in stedelijke regio’s begrijpt.

De volledige profielschets met onder andere meer informatie over de uitdagingen van Havensteder, de positie van de RvC-leden en het persoonlijke profiel kunt u HIER downloaden.

Reactie en procedure

Personen die passen in het beschreven profiel en in staat zijn een rol als toezichthouder te vervullen nodigen wij graag uit om uiterlijk maandag 7 november een brief met CV te sturen aan Atrivé, t.a.v. Gerrit van Vegchel naar sollicitatie@atrive.nl o.v.v. lid RvC Havensteder. Dat mag uiteraard ook een huurder van Havensteder zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen met Gerrit van Vegchel, telefoonnummer 06 52 67 01 12. Reacties worden zorgvuldig behandeld en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden gewaarborgd.

Benoeming van het RvC-lid vindt plaats na een bindende voordracht van de huurdersorganisatie en een zienswijze van de Autoriteit woningcorporaties. De huurdersorganisatie is betrokken geweest bij het opstellen van de profielschets.

De oriënterende gespreksronde met Atrivé vindt plaats op 11 november a.s. in Utrecht. De eerste gespreksronde met de selectiecommissie staat gepland in week 47.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

Meer weten?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Gerrit van Vegchel
T: 06 - 52 67 01 12
E:g.van.vegchel@atrive.nl
LinkedIn
Gerrit van Vegchel