Promotie Atrivé-adviseur Eefje Stutvoet

De situatie van een energieneutrale woningvoorraad lijkt nog ver weg. In haar proefschrift beschrijft Eefje Stutvoet de condities die nodig zijn om renovatieconcepten verder te kunnen ontwikkelen en grootschalig te kunnen toepassen. Atrivé onderschrijft de maatschappelijke waarde van het promotieonderzoek van Eefje en is er bijzonder trots op dat zij voor Atrivé heeft gekozen om haar inzet voor energietransities verder uit te dragen.

5 september 2018 verdedigde Eefje Stutvoet haar promotieonderzoek.

Hieronder een samenvatting daarvan; én gelijk een indruk hoe u haar expertise zou kunnen gebruiken voor de energietransitie van uw woningbezit.

Voor het onderzoek zijn twee projecten van het innovatie- en transitieprogramma Energiesprong bestudeerd: Slim & Snel en De Stroomversnelling. Beide projecten hadden tot doel de ontwikkeling en grootschalige toepassing van energiezuinige renovatieconcepten voor de naoorlogse seriematig gebouwde sociale woningvoorraad te stimuleren. Daarbij zetten ze in op product- en procesinnovatie om, gecombineerd met industrialisatie, renovatieconcepten opschaalbaar en betaalbaar te maken. Het resultaat van dit onderzoek is een lijst met acht samenhangende, benodigde condities.

Slim & Snel

Het deelprogramma Slim & Snel, lopend van 2011 tot en met 2013, richtte zich op de seriematig gebouwde woningen uit de jaren zestig en zeventig. Binnen dit deelprogramma zijn geen subsidiegelden vergeven om innovatie in de markt te stimuleren, maar zijn vier corporaties begeleid door procescoaching met het opstellen van een nieuw soort uitvraag en het selectie- en gunningsproces. Het doel hiervan was de markt de gelegenheid te geven en uit te dagen om vanuit consortia te komen tot nieuwe oplossingen die voor een groot deel van de markt toepasbaar zouden zijn. Bij de Slim & Snel-projecten is veel geleerd over samenwerking tussen de verschillende partijen en de rol van regisserend opdrachtgever voor corporaties.

De Stroomversnelling

Net als Slim & Snel richtte De Stroomversnelling zich op seriematig gebouwde naoorlogse corporatiewoningen. In het voorjaar van 2013 is een deal gesloten tussen bouwpartijen, corporaties en de overheid. Het idee was het netto contant maken van de huidige energielast, waarmee geïnvesteerd kon worden in renovatie. Om dit werkend te krijgen zouden bewoners voortaan hun energielast aan de corporatie moeten betalen. Om het technisch en financieel haalbaar te maken was innovatieontwikkeling en industrialisatie vereist. Voor de huurder zouden hiermee de woonlasten gelijk en betaalbaar gehouden kunnen worden, de woningvoorraad van de corporaties verbeterd worden met een redelijk rendement en omzet voor de bouw gegenereerd worden. Alleen door gelijktijdige inspanning van bouwpartijen, corporaties en de overheid zou dit principe mogelijk gemaakt kunnen worden. Om dit tot uitvoering te brengen is voldoende schaalgrootte nodig. Hierom is afgesproken om vóór 2020 111.000 woningen met dit principe te renoveren. Inmiddels kunnen corporaties een Energieprestatiesvergoeding innen en loopt het aantal Nul-op-de-Meterwoningen in Nederland op. Toch moeten er nog flinke stappen gezet worden om de gewenste productiedoelstellingen te halen.

De benodigde condities

Het resultaat van dit promotieonderzoek is een lijst met acht samenhangende, benodigde condities. Deze condities zijn afgeleid, vanuit de acties die bijdragen aan de ontwikkeling en grootschalige toepassing van energieneutrale renovatieconcepten en het transitieproces. Welke condities zijn nodig:

  • het aanwezig zijn van experimenteerruimte waarbinnen enkele partijen gezamenlijk starten, waar nieuwe partijen zich bij aan kunnen sluiten en waarin partijen zich aan kunnen passen
  • het veranderen van de rol van woningcorporaties, waarbij ze vanuit een andere manier van kijken naar hun bezit en naar financiën renovaties inkopen en voornamelijk optreden als serviceverlener naar de bewoner
  • het veranderen van de rol van bouwpartijen in bedrijven die zelfstandig producten ontwikkelen, deze vanuit een geïndustrialiseerd proces produceren en vervolgens aanbieden
  • het ontwikkelen van integrale renovatieproducten, aansluitend bij de marktbehoefte, die voorzien van prestatiegaranties afgeleverd kunnen worden
  • het werken vanuit de behoeften van de bewoner en op hem/haar afgestemde communicatie
  • het ontwikkelen van rendabele businesscases voor corporaties en bouwpartijen, uitgaande van gelijkblijvende woonlasten voor bewoners
  • het veranderen van regelgeving, waardoor zekerheid wordt gegeven over stimuleringsregelingen en waardoor bestaande regelgeving wordt geflexibiliseerd om innovatieruimte te creëren en bestaande regelgeving wordt aangepast waar deze belemmerend werkt
  • het invulling geven aan transitiesturing waarmee de actoren, de losse acties en de verschillende schaalniveaus worden aangejaagd en verbonden en waarmee de voorgaande condities gerealiseerd kunnen worden en stand kunnen houden.

Alles bij elkaar geen gemakkelijke opgave, maar een wel een nuttige richtlijn die kan worden gevolgd om energietransitie zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Afzonderlijke partijen kunnen nooit zelf al deze condities scheppen. Het gaat om het organiseren van samenwerking en verbinding. Voor Atrivé zijn dit bekende ingrediënten; onze kracht is om juist die verbindingen tot stand te brengen en daarmee  onze meerwaarde te tonen. We doen dan ook graag mee in het tot stand brengen van de zeer nodige energietransities. Nodig ons uit om de mogelijkheden te bespreken.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Eefje Stutvoet
T: 06 - 38 06 73 68
E:e.stutvoet@atrive.nl
LinkedIn
Eefje Stutvoet