Nieuwe Governancecode vastgesteld

De Governancecode woningcorporaties 2020 is vastgesteld in de najaarscongressen van Aedes en van VTW.

De Governancecode voor woningcorporaties is begin 2020 aangepast. Er is in de periode daarna veel discussie geweest over good governance. Daaruit komt het beeld naar voren, dat het voor good governance van belang is, om een aantal morele codes of een aantal gezamenlijke principes te hebben, die centraal staan in het handelen en waarop RvC-leden en bestuurders aanspreekbaar zijn. Voor het goed functioneren van de governance is van belang dat er sprake is van een kritische en open geest, dat gesproken wordt over de invloed van de RvC op de besluiten van het bestuur en dat er sprake is van durf, tegenspraak, onafhankelijk denken, samenwerkingsbereidheid met oog en respect voor elkaars standpunten.

Er is een aantal zaken tekstueel veranderd en verhelderd. Daarnaast zijn er ook een aantal elementen helemaal nieuw. Daarop is actie vereist. 

  • Het bestuur en de RvC moeten een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden hebben. Het realiseren van maatschappelijke waarde op lange termijn staat daarbij voorop (principe 1.1). Dit vraagt niet alleen om een op controle gericht toezicht, maar ook om waardegedreven toezicht: toezicht gericht op de maatschappelijke meerwaarde op lange termijn. Dit is een zaak van bestuur en RvC.
  • Van de corporatie wordt verwacht dat zij een aanbestedingsbeleid vaststelt. Volgens het nieuwe principe 5.3 dienen het bestuur en de RvC een visie op opdrachtgeverschap en beleid van aanbestedingen te hebben.
  • Corporaties moeten ook een beleggingsstatuut en een verbindingenstatuut hebben (principe 5.2). Dit geldt ook als er geen of nauwelijks verbindingen zijn.

De Governancecode is voor woningcorporaties het kader voor goed bestuur en toezicht. In de code zijn onder andere bepalingen opgenomen over: integriteit, transparantie, competenties, voorbeeldgedrag, maatschappelijke verbondenheid en risicobeheersing. De Governancecode woningcorporaties 2020 is de nu geldende regeling. Er is een Commissie Governancecode Woningcorporaties waar vragen en klachten kunnen worden neergelegd. De commissie brengt een dwingend advies uit over voorgelegde kwesties. Aedes en de leden van Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties (VTW) hebben in goed overleg de commissie ingesteld.

Atrivé-adviseur Gerrit van Vegchel biedt bestuur en RvC ondersteuning in het proces om te komen tot een gezamenlijke visie op bestuur en toezicht houden. Uiteraard kunnen we ook een actualisatie van die visie ondersteunen. Dat doen we aan de hand van een workshop. Dat kan ook digitaal. Ook kan Atrivé ondersteuning bieden voor het opstellen van inkoop- en aanbestedingsbeleid (neem hiervoor contact op met Ronald Versprille).

Daarnaast kan Atrivé een governancecheck uitvoeren en toetsen of de reglementen en statuten voldoen aan de nieuwe Governancecode, waarbij we ook de benodigde reglementen en statuten kunnen maken c.q. aanpassen zodat ze voldoen aan de nieuwe Governancecode.

Meer weten?

Neem dan contact op met Atrivé.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Robert van Bendegem
T: 06 - 25 05 18 50
E:r.van.bendegem@atrive.nl
LinkedIn
Robert van Bendegem