Woonzorgplanner voor inzicht in de huisvestingsvraag van zorgdoelgroepen

Joost Wegstapel

Overheidsbeleid is erop gericht om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Deze extramuralisering van zorgdoelgroepen is inmiddels een aantal jaren gaande. Om de vraag van zorgdoelgroepen naar woonvormen in kaart te brengen hebben wij een model ontwikkeld: de Woonzorgplanner. Zo kunt u inzicht krijgen in de omvang en samenstelling van deze doelgroepen en hier uw woon-, ondersteunings- en accommodatiebeleid op inrichten.

Met de Woonzorgplanner wordt op gemeentelijk niveau de omvang, samenstelling en vraag naar intramurale en extramurale woonvormen nu en in de toekomst van de volgende doelgroepen bepaald:

  • mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening
  • mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking
  • mensen met een psychische stoornis.

Voor het model maken wij gebruik van gegevens op een zo laag mogelijk schaalniveau, zoals gemeentespecifieke informatie over indicaties (Wlz, Wmo) en bevolkingsprognoses. Daarnaast maken wij gebruik van landelijke kengetallen over instroom en uitstroom in intramurale woonvormen en over het daadwerkelijk verzilveren van toegekende indicaties.

De Woonzorgplanner geeft u inzicht in (nu tot en met 2030):

  • Aantal mensen met een intramurale indicatie naar doelgroep.
  • Aantal mensen naar doelgroep dat de intramurale indicatie daadwerkelijk verzilvert.
  • Totaal aantal mensen met een extramurale (Wmo-) indicatie dat zelfstandig woont of in een geclusterde woonvorm* woont (naar doelgroep).

Wilt u daarnaast ook nog weten hoeveel mensen met een mobiliteitsbeperking zónder indicaties in uw gemeente wonen, zodat de vraag naar toegankelijke woningen (ook wel nultreden of levensloopbestendige woningen genoemd) inzichtelijk wordt? Dat kan met behulp van het door ons en ABF ontwikkelde Piramidemodel.

Scenario’s

Wij hanteren de huidige beleidslijnen van het ministerie van VWS ten aanzien van extramuralisering. De budgettering (Wmo) van gemeenten is hier immers op gestoeld.

Het beleid -en de effecten daarvan- in de langdurige zorg en de Wmo zijn op onderdelen echter nog volop in ontwikkeling. Zo zijn er signalen dat de extramuralisering steviger wordt ingezet dan nu het geval is en het beleid ten aanzien van beschermd wonen (Wmo) wordt landelijk en in de (centrum)gemeenten nog bepaald. In overleg met u bepalen wij of het wenselijk is meerdere scenario’s voor de extramuralisering te berekenen.

Zou je graag eens willen weten wat de Woonzorgplanner voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met Joost Wegstapel (zie contactblok hier onder).

* Een woonvorm ‘tussen’ intramuraal verblijf en een reguliere woning in. Vaak een geclusterde woonvorm, waar de bewoner niet-planbare zorg/ondersteuning op afroep kan ontvangen, gebruik kan maken van diverse faciliteiten en waar aandacht is voor een veilige woonomgeving. Voorbeelden: het voormalige verzorgingshuis, begeleid wonen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joost Wegstapel
T: 06 - 25 05 17 45
E:j.wegstapel@atrive.nl
LinkedIn
Joost Wegstapel