Woonzorgkompas voor inzicht in de huisvestingsvraag van zorgdoelgroepen

Janine Boers

Overheidsbeleid is erop gericht om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Deze extramuralisering van zorgdoelgroepen is inmiddels een aantal jaren gaande. Om de vraag van zorgdoelgroepen naar woonvormen in kaart te brengen hebben wij een model ontwikkeld: het Woonzorgkompas. Zo kun je inzicht krijgen in de omvang en samenstelling van deze doelgroepen en hier het woon-, ondersteunings- en accommodatiebeleid op inrichten.

 Met het Woonzorgkompas wordt op gemeentelijk niveau de omvang, samenstelling en vraag naar intramurale en extramurale woonvormen nu en in de toekomst van de volgende doelgroepen bepaald:

  • mensen met een somatische of psychogeriatrische aandoening
  • mensen met een verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke beperking
  • mensen met een psychische stoornis.

Uitgangspunt van het model zijn de de meest actuele overzichten van zorgindicaties voor Wlz-zorg volgens de CIZ per gemeente en volgens het CBS per zorgkantoorregio. In combinatie met de bevolkingsprognose voor de gemeente leidt dit tot een inschatting van het aantal Wlz-indicaties voor de periode tot 2040.

Op basis van de verhouding per zorgprofiel tussen feitelijk gebruik van zorg met verblijf en indicaties in de zorgkantoorregio wordt een inschatting gemaakt van het werkelijk zorggebruik.

Het Woonzorgkompas geeft inzicht in (nu tot en met 2040):

  • aantal mensen met een Wlz-indicatie naar doelgroep
  • aantal mensen naar doelgroep dat de Wlz-indicatie daadwerkelijk verzilvert
  • toekomstige behoefte aan geclusterde woonvormen en reguliere woningen per doelgroep met een Wlz-indicatie.

Wil je daarnaast ook nog weten hoeveel mensen met een mobiliteitsbeperking zónder indicaties in jouw gemeente wonen, zodat de vraag naar toegankelijke woningen (ook wel nultreden of levensloopbestendige woningen genoemd) inzichtelijk wordt? Dat kan met behulp van het door ons en ABF ontwikkelde Geriscoop/Piramidemodel.

Zou je graag eens willen weten wat het Woonzorgkompas voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers