Samenwerken aan wonen en zorg vraagt een nieuw lokaal samenspel, maar hoe dan?

Waarom is innovatie en nieuwe samenwerking bij wonen en zorg zo belangrijk? En welke bril draag je als je praat over de lokale opgave op het gebied van wonen en zorg? Draag je de bril van de corporatie, van de gemeente of van een zorginstelling? En hoe kleurt dit jouw beeld van de opgave en de oplossingsrichtingen? Dit zijn vragen die me bezig houden. Als je met elkaar spreekt over lokale opgaven qua wonen en zorg, vind ik het interessant én belangrijk om goed te letten op de onderlinge verschillen in gezichtspunten. Voor je het weet lijkt het alsof je over dezelfde opgaven spreekt, maar blijk je langs elkaar heen te praten.

Overlappende doelen en doelgroepen

Over wie hebben we het? Het grootste aandeel van de doelgroep voor wonen en zorg bestaat uit zelfstandig wonende senioren die op een zeker moment (enige) zorg behoeven, daarnaast zijn er mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen met een psychische kwetsbaarheid (GGZ) en doelgroepen die eerder woonden in maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In veel coalitieakkoorden staat dat de gemeente een inclusieve samenleving nastreeft en in ondernemingsplannen van corporaties staat dat zij het als hun primaire taak zien om mensen te huisvesten die niet zelf in woonruimte kunnen voorzien. Zorginstellingen hebben als missie de beste zorg te geven aan hun cliënten (intramuraal en/of extramuraal). Gemeente, corporatie en zorginstelling hebben dus veel overlappende doelen en doelgroepen.

Belang van het verdiepend gesprek

Waar ik in geloof, is dat een gesprek tussen deze partijen zodanig verdiept moet worden, dat op lokaal niveau een concrete agenda met activiteiten en ‘doe-kracht’ van alle betrokken stakeholders ontstaat. Door de gezamenlijke verdieping ontstaat meer samenhang in de activiteiten en in de ontwikkelplannen voor nieuwbouw. Het is vervolgens belangrijk deze activiteiten geregeld gezamenlijk te monitoren, te stroomlijnen en synergie aan te brengen; én te checken of alle doelgroepen evenredig aan bod komen en er geen buiten de boot vallen.

In mijn ogen zijn veel gemeenten nu beland in de fase van het verdiepende gesprek, waarbij gekomen kan worden tot concrete afspraken en er commitment gegeven kan worden aan een gezamenlijk “Uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg”.

Gezamenlijke visie en uitvoeringsprogramma

Voor gemeente Ermelo voert Atrivé momenteel een project uit waarin dit maatschappelijke vraagstuk centraal staat. Onder leiding van de gemeente Ermelo en samen met de relevante maatschappelijke partners op het terrein van Wonen en Zorg, is afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijke visie “Wonen met zorg en aandacht”. De komende maanden volgt het gezamenlijk opstellen van een uitvoeringsprogramma om de doelen en opgaven uit de visie om te zetten in acties gericht op concrete resultaten, waarin de partners (eventueel in allianties) worden uitgenodigd samen met elkaar en de gemeente dit te realiseren. Het vraagstuk is namelijk van alle partijen en ook het samenwerken aan de oplossingen. De geformuleerde opgaven uit de visie lopen uiteen. Dit kan gaan over het vergroten van het aantal woonzorginitiatieven in de gemeente, of over het onder de aandacht brengen en aanpakken van het thema eenzaamheid.

Enkele raadgevingen vooraf en dan … gewoon beginnen

Begin februari organiseerde de Corporatiestrateeg een seminar Wonen en Zorg waar Atrivé een lezing mocht verzorgen over de actuele ontwikkelingen en de context van Wonen en Zorg vanuit het gezichtspunt van de bewoner, de gemeente, de corporatie en de zorginstellingen. Het slotbetoog: “Investeer, als lokale partners wonen en zorg, tijd in elkaar en in het gesprek over hoe de samenwerking vorm kan krijgen; wat past bij de lokale structuren en cultuur. Onderken de lokale afhankelijkheid van elkaar! Organisaties die iets doen met wonen en zorg raken meer verweven. Bouw aan relaties met vertrouwen en wederkerigheid. Als er een gezamenlijke opgave is, dan is er automatisch ook een gezamenlijk belang. Maak helder welke rollen een ieder speelt en welke verwachtingen er richting elkaar zijn. Bespreek ook hoe je als partners verbinding houdt bij het werken aan de gezamenlijke opgave.”

En… begin gewoon, start met de ‘coalition of the willing’. Ga bij elkaar op werkbezoek, kijk casusgericht. Wellicht worden er in de toekomst prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, huurdersorganisatie, corporatie én zorgorganisaties.

Voor meer informatie over wonen en zorg sta ik je graag te woord.

Nodig me bijvoorbeeld uit voor een inspiratiesessie of verkennend gesprek over visie en uitvoeringsagenda.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Janine Boers
T: 06 - 25 05 18 03
E:j.boers@atrive.nl
LinkedIn
Janine Boers