Prestatieafspraken en corona

Joeri Zandvliet en Koen Laarman

Het plan om een drieluik (lees hier deel 1 en deel 2) te schrijven over prestatieafspraken werd twee weken geleden ingehaald door de realiteit. Op dit moment zitten we in een ‘intelligente lockdown’. Devies: zoveel mogelijk thuis blijven. Vooralsnog is er veel onzeker en organisaties inventariseren wat dit coronavirus voor hen betekent. Voor corporaties geldt dat het contact met (oudere) huurders prioriteit krijgt en dat elke corporatie keuzes maakt in welke processen door blijven lopen en welke niet. Ook gemeenten stellen de dienstverlening en zorg aan hun bewoners voorop. Sommigen hebben de blik ook vooruit; ze willen een start maken met het komen tot (meerjarige) prestatieafspraken, terwijl nu onduidelijk is wanneer fysiek samenkomen weer verantwoord is. Hoe is dat bij de prestatieafspraken in jouw gemeente(n)?

Ruimte voor prestatieafspraken?

Enige vertraging van het proces is vanuit de Woningwet geen probleem. De huidige Woningwet kent twee belangrijke data: 1 juli en 15 december. Woningcorporaties dienen uiterlijk 1 juli een voorstel bij gemeente en huurdersorganisatie te hebben ingediend met daarin de voorgenomen activiteiten op het gebied van volkshuisvesting. Vervolgens komt de driehoek van corporatie/gemeente/huurdersorganisatie uiterlijk 15 december tot getekende prestatieafspraken. In de voorgestelde wetswijziging wordt daarnaast 1 april als uiterlijk startpunt genoemd voor de corporatie om huurdersorganisatie én gemeente uit te nodigen om over het ‘bod’ in gesprek te gaan. Dit zijn streefdata, bedoeling van de wetswijziging is om meer ruimte voor lokale invulling te bieden.

Magie van de gesprekstafel

Op 15 december getekende prestatieafspraken vragen eind oktober om ambtelijke en bestuurlijke overeenstemming over de afspraken. Dan is er voldoende tijd om de inhoud terug te koppelen aan de achterbannen.  Prestatieafspraken zijn immers de resultante van uitvoerig, fysiek overleg. Dit overleg wordt door betrokkenen gewaardeerd: het is een belangrijk en delicaat proces, waarbij scherpte en vertrouwen essentieel zijn. Een proces dat vraagt ‘om de magie van de gesprekstafel’ en zich in mindere mate leent voor digitale middelen als Skype, Zoom of Microsoft Teams. Hoe kun je de komende weken of maanden goed benutten om over enkele maanden een vliegende start te maken met de prestatieafspraken?

Voorbereidingen treffen voor een scherp en compact prestatieafspraken-traject

Op veel plekken is ervaring opgedaan met prestatieafspraken. Door het gegroeide vertrouwen ontstaat bij velen ook de wens om meerjarige resultaatafspraken te maken en waarbij helder is vastgelegd hoe partijen dit gaan bereiken.  Jaarschijven kunnen dan beperkt worden tot het uitvoeringsprogramma dat hierbij past. We zien ruimte voor nog concretere prestatieafspraken. Veel woningcorporaties hebben een forse nieuwbouwopgave, met de gemeente voldoende locaties vinden is spannend. Daarnaast worden 2021 en 2022 dé jaren om samen concrete stappen te zetten in de energietransitie. Hoe pak je samen de verantwoordelijkheid? Hoe betrek je de huurder er goed bij? Ook de gezamenlijke leefbaarheidsaanpak en geschikt wonen voor ouderen zijn thema’s die in veel gemeenten aandacht vragen. Voor de huurdersorganisatie specifiek: welke thema’s zijn voor de achterban het meest belangrijk en welke rol wil je in het proces? De komende periode is een uitgelezen kans om te inventariseren welke vraagstukken om verdere verdieping of aanscherping vragen. We denken aan het volgende en ondersteunen je hier graag bij:

Van corporaties wordt verwacht dat zij voor 1 juli tot een ‘bod’ komen. De komende weken zou je een stevig bod kunnen formuleren. De interne specialisten betrekken kan het ‘bod’ verdiepen en concreter maken. Dat kan nu uitstekend in een videogesprek; hebben we goede ervaringen mee!
Het vooruitschuiven van het proces van prestatieafspraken tot september/oktober vraagt om een nauwgezette planning en een goed doordacht proces. We denken graag mee om een efficiënt en plezierig proces in te richten via Skype, Zoom of Microsoft Teams.
Concrete afspraken maken gaat beter op basis van (online) onderzoek. Atrivé-onderzoek geeft houvast en handvaten om tot prestatieafspraken te komen. Wij doen onderzoek naar betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen en zorg en duurzaamheid. We maken heldere en aantrekkelijke rapportages met infographics voor communicatie met de buitenwereld.
In sommige gemeenten bestaat er frustratie over het proces in de voorgaande jaren. Een videoronde over de wensen, goede - en verbeterpunten biedt kansen om het proces dit jaar te verbeteren. Behoefte aan meer wederkerigheid, verdieping en/of prettiger samenwerken?
Je hebt als huurdersorganisatie nu tijd om de achterban te raadplegen. Welke kansen en uitdagingen zien zij en wat vinden zij belangrijk? Met digitale hulpmiddelen kun je dit boven tafel krijgen. Daar ondersteunen we je graag bij.
Omdat prestatieafspraken maken zoveel energie kan slurpen, wordt in sommige gemeenten beperkter geëvalueerd. Misschien is dit het moment voor rustig evalueren. Zijn de afspraken gerealiseerd? Hoe houden we de afspraken haalbaar en overtrefbaar?
De weg van beleid naar uitvoering vraagt aandacht en uitgebreide kennis van het instrumentarium en haar mogelijkheden. Zitten er hobbels in de weg van woonvisie/prestatieafspraken/ondernemingsplan naar bijvoorbeeld realisatie van nieuwbouw? Deze weg kunnen we met jullie evalueren.

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet