Prestatieafspraken 2020: ruimte en meer focus op wat er lokaal toe doet

Joeri Zandvliet

Sinds de nieuwe Woningwet in 2015, staan prestatieafspraken (nog) meer in de belangstelling. Voor 1 juli moet elke corporatie een bod uitbrengen en uitnodigen voor overleg hierover; ook jouw corporatie. Hoe wordt dit ervaren? Als een verplichting of als een goed proces voor het komen tot betere prestaties voor huurders en woningzoekenden? Eind 2018 en begin 2019 is de Woningwet (en dus ook het proces van prestatieafspraken) geëvalueerd. Minister Ollongren heeft op basis hiervan, beleidsuitgangspunten opgesteld voor de komende jaren. We zoomen in op de kansen die dit biedt.

Wij merken in de corporatiesector dat gemeenten, huurdersorganisaties en corporaties elkaar steeds beter weten te vinden. Dat horen we tijdens onze opdrachten voor gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties. We horen het specifiek ook tijdens de Participatielabs waar we met huurdersorganisaties in gesprek gaan.
De Woningwet 2015 wordt wel als veeleisend en sterk inkaderend ervaren.
Hierdoor kan het traject van de prestatieafspraken gaan voelen als het doorlopen van een verplichte cyclus of een papieren tijger, in plaats van goede communicatie met meerwaarde.
Jammer, want het gaat om groot belang voor huurders en woningzoekenden. Er komen onderwerpen aan bod die rechtstreeks invloed op hen hebben, zoals optimale oplossingen voor betaalbaar wonen, nieuwbouw, geschikt wonen voor jong en oud, duurzaam en comfortabel wonen en balans in de wijken.

Maar, er is goed nieuws! Op 22 februari 2019 stuurde minister Ollongren een brief naar de Tweede Kamer, met uitgangspunten voor het toekomstige volkshuisvestelijke beleid. Met die uitgangspunten wordt gestreefd naar verbetering van het bestaande stelsel. De regelgeving en uitvoering moet eenvoudig worden, met beperkte lasten. En er moeten in het proces meer mogelijkheden komen voor lokale invulling. Dit biedt kansen voor vernieuwing en verfrissing van het proces en meer focus op wat er lokaal toe doet. De minister biedt meer ruimte.

Hieronder een selectie van wat wij waardevol vinden voor de lokale prestatieafspraken:

Thema

Uitwerking

Kansen of potentiële meerwaarde

Flexibele termijn afspraken

Meerjarige prestatieafspraken zijn toegestaan, ruimte voor lokale invulling door het jaar heen.

Afstappen van de verplichte jaarlijkse cyclus, doen wat past bij de lokale situatie; bijvoorbeeld afspraken gelijk aan looptijd woonvisie en alleen twee keer per jaar door middel van stoplichtmodel scherp evalueren.

Uitgaven leefbaarheid

Vrijheid in bepalen leefbaarheidsuitgaven: van maximum bedrag naar algemene principes.

Vrijheid om te investeren in leefbaarheid naar gelang de situatie daarom vraagt.

Kwetsbare gebieden

Meer ruimte om aandacht te besteden aan kwetsbare complexen en wijken, minder regels.

Vrijheid in gebiedsgericht werken en investeren.

Wonen, welzijn en zorg

Stimulans om wonen-welzijn-zorg meer te verbinden, in prestatieafspraken of in een andere vorm die recht doet aan de lokale opgaven.

Gefaciliteerd om verder te groeien in lokale samenwerking met zorg- en welzijnspartijen. Vrijheid om over die inhoud scherpere afspraken te maken en de “onderhandelingstafel” dichterbij de praktijk te brengen.

Huurbeleid

Ruimte voor lokaal maatwerk: inkomensafhankelijk, differentiatie DAEB-grens naar huishoudenssamenstelling, invulling geven aan Sociaal Huurakkoord Aedes en Woonbond.

Ruimte om prioriteiten -nieuwbouw, verduurzamen, betaalbare huren- lokaal af te wegen en daar het huurbeleid van de corporatie op af te stemmen. Belangrijk daarbij: open gesprek over impact keuzes op financiën van de corporatie.

Verduurzamen

Betaalbare verduurzaming faciliteren: meer inzicht en uniformiteit bieden in relatie duurzaamheid-betaalbaarheid.

Eenduidigheid over wat zonnepanelen, betere isolatie en duurzame warmtebronnen opleveren en hoe daarmee in de huur kan worden omgegaan om de woonlasten van de huurder niet te laten stijgen.

Liberaliseren

Regels nieuwbouw niet-DAEB en liberaliseren vereenvoudigd.

Eenvoudiger voor corporaties om niet-DAEB-woningen te realiseren en woningen te liberaliseren indien lokaal wenselijk.

 De praktijk en de lokale opgaven komen meer centraal te staan. Wij adviseren de volgende kansen te pakken:

  1. Gaan voor een prikkelende en ambitieuze woonvisie, langetermijn-prestatieafspraken en enkele keren per jaar evalueren en vooruit kijken, maximaal enkele concrete jaarafspraken.
  2. Wonen meer verbinden met het sociale domein.
  3. Zorg- en welzijnsinstellingen actief betrekken bij de prestatieafspraken.
  4. De procesaanpak verduurzaming concretiseren.

Pak voor de prestatieafspraken 2020 vooral op waar je energie van krijgt en waar je gebaat bij bent!

Zie je na het lezen van dit artikel kansen? Maak je al jaren prestatieafspraken en voelt het voor jou inmiddels te veel als een rituele dans of een papieren tijger? We gaan graag met je in gesprek om te kijken wat we kunnen betekenen om te verfrissen, gezamenlijke doelen te (her)ontdekken en scherper in de lokale opgaven te duiken. Wij hebben de volkshuisvestelijke kennis, proceskwaliteit en kennen de realiteit van de huurdersorganisatie, de gemeente en de corporatie. Laten we samen deze kansen verzilveren voor de huurders en bewoners!

Je kunt hier verder lezen hoe je kunt komen tot betekenisvolle en uitvoeringsgerichte afspraken.
In ons informatieblad over woonvisie en prestatieafspraken gaan we uitgebreider in op de kracht van "doen" en hoe de lokale driehoek samen succes kan behalen.

 

Meer weten of overleggen?

Neem contact met mij op.

 *
 *
naam@bedrijf.nl
012-3456789
 *
Joeri Zandvliet
T: 06 - 25 05 17 73
E:j.zandvliet@atrive.nl
LinkedIn
Joeri Zandvliet